Kvalitet

Vi följer upp och utvecklar kontinuerligt kvaliteten i vårt arbete. Allt för att ge våra patienter specialistvård med högsta möjliga kvalitet. Vi medverkar i SOREG och redovisar månadsvis vårt kvalitetsindex.

Illustration kvalitetsindex

 

Nöjda intressenter är viktigt för alla organisationer, så även för Capio CFTK. För oss innebär det att oavsett om du är patient, samarbetspartner eller anhörig alltid ska veta att vi arbetar för att våra patienter skall få specialistvård med högsta möjliga kvalitet. 

 

Kvalitetsarbete i Capio

Capios kvalitetsmodell bygger på fyra hörnstenar: modern medicin, god information, vänligt bemötande och ändamålsenlig miljö och utrustning. Läs mer om Capio-modellen 

 

SOREG

SOREG är ett skandinaviskt kvalitetsregister för obesitaskirurgi. Organisationen utför årligen undersökningar för hur medicinsk kvalitet efterlevs inom vårt område. Ett gemensamt kvalitetsregister bidrar till att utveckla vården så att kvalitén höjs och behandlingsmetoderna utvecklas och förbättras. Capio CFTK deltar kontinuerligt i SOREGs kvalitetsundersökning. Läs om de senaste resultaten

 

Capio CFTK Kvalitetsindex

Som ett led i Capio CFTKs kontinuerliga kvalitetsarbete genomförs löpande patientundersökningar för att säkerställa vårt kvalitetsarbete. Resultaten redovisas månadsvis. Undersökningarna baseras på våra opererade patienters upplevelser omkring en operation och ligger till grund för det kvalitetsindex vi presenterar varje månad. Läs om de senaste resultaten »

Läs vidare