Patientförsäkring

Som vårdgivare i Sverige finns en lagstadgad skyldighet att ha en Patientförsäkring. För privatbetalande patienter har Capio tecknat sin Patientförsäkring hos Zurich. Om du drabbas av en skada kan du ha rätt till ekonomisk ersättning under förutsättning att skadan är ersättningsbar enligt Patientskadelagen 1996:799. Riksdagen - patientskadelag. När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas. Enligt Patientskadelagen är patientens självrisk 5 % av gällande prisbasbelopp 2 225 kr, år 2015. Om du inte är privatbetalande patient anmäler du skadan till Patientförsäkringen, Löf.