Komplikationer efter en gastric bypass

Även om risken för en komplikation vid en gastric bypass är mycket liten är det ändå viktigt att känna till de risker som finns.

 

Sårinfektion

Efter all typ av kirurgi finns det risk för sårinfektion, vilket dock är ovanligt efter titthålskirurgi av den typ som överviktskirurgi är. Sårinfektioner är i regel lindriga och behöver bara lokal behandling, vilket kan utföras på vårdcentraler av distriktsköterskor och sjuksköterskor. 

Blödning

Blödningar i samband med kirurgiska ingrepp, antingen under själva ingreppet eller under de första dygnen kan behöva behandlas och till och med leda till att man behöver göra ytterligare operationer. Blödning kan också medföra att man behöver frångå titthålstekniken och genomföra traditionell kirurgi med större snitt, så kallad "konvertering". Man bör dock veta att konvertering till öppen kirurgi är en mycket sällsynt åtgärd som vi tar till endast i undantagsfall och för att rädda en annars potentiellt farlig situation. 

Läckage

Läckage i skarven mellan magsäck och tarm efter GBP är en allvarlig komplikation som innebär att mag och tarminnehåll kan läcka ut i fri bukhåla. Det innebär att man blir svårt sjuk och i regel måste genomgå ytterligare kirurgiska ingrepp för att täta läckan och också dränera bukhålan. Läckage är mycket ovanligt men kan förstås förekomma, vilket man bör vara införstådd med inför operationen. Om ett läckage skulle inträffa så sker det nästan alltid inom något till ett par dygn efter operationen. Det är en av anledningarna till att vi erbjuder två vårddygn efter viktoperationen.  

Tarmvred

Gastric bypass innebär att man "kopplar om" mag-tarmsystemet. Efter ingreppet finns det därför förutsättningar för att tarmarna kan sno sig kring sig själva och ge upphov till tarmvred och så kallat inre bråck. Risken för det är som störst när man gått ner i vikt och nått viktstabilitet. Metoden vid GBP har därför modifierats något över tid för att minska risken för tarmvred. Risken är idag mindre än tidigare men finns fortfarande. 

Avslutningsvis kan sägas att komplikationer till överviktskirurgiska ingrepp är sällsynta men att frågor kring det givetvis bör tas upp i samtalen före det planerade ingreppet.