Psykisk hälsa

Psykisk hälsa är ett brett begrepp som innefattar psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd. Det kan ibland upplevas svårt att balansera positiva och negativa känslor, att känna mening i allt som händer och glädje inför nya utmaningar. Det är vanligt att känna sig ur balans periodvis. 

Här kan du ta del av information kring psykisk hälsa och var du kan få stöd och hjälp. 

Psykisk hälsa
Psykos
Depression och nedstämdhet
Bipolär sjukdom
Depression
Stress och sömn
Stress
Sömnsvårigheter
Utmattningssyndrom
Ångestsjukdomar
Borderline personlighetssyndrom (EIPS)
Generaliserat ångestsyndrom
Paniksyndrom
Posstraumatiskt stressyndrom (PTSD)
Social ångest
Tvångssyndrom, OCD
Ångest
Ätstörningar
Anorexi
Bulimi
Hetsätningsstörning