Dataskydd och integritet

Personuppgiftsbehandling i hälso- och sjukvården

Det övergripande ändamålet med hälso- och sjukvårdens behandling av personuppgifter är att bedriva en god och patientsäker vård. För att kunna bedriva god och patientsäker vård behöver vi behandla dina personuppgifter.

Vi behöver behandla personuppgifter i samband med ditt besök i vården, exempelvis när du listar dig på eller bokar tid på en viss vårdmottagning. Personuppgifter behöver också behandlas bland annat för att identifiera patienter, beskriva sjukdomshistorik, diagnoser, allergier, blodgrupp och liknande, beskriva vidtagna och planerade åtgärder med vården, och dokumentera uppgifter om den information som lämnats till patienten.

Personuppgiftsansvarig

Inom Capio är varje vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som vårdgivaren utför.

Patientdatalagen

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården finns i patientdatalagen, vilken kompletterar dataskyddsförordningen.

Personuppgifterna ska hanteras så att de underlättar vården av patienten samtidigt som uppgifterna ska skyddas mot obehörig insyn. Patientdatalagen bygger på bland annat följande principer:

  • Personuppgifter ska utformas och behandlas så att patienters och övriga registrerades integritet respekteras.
  • Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem.
  • Inom en vårdgivares verksamhet är det personal som deltar i vården av patienten, eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården, som är behörig att ta del av uppgifter om en patient.

Patientdatalagen reglerar att personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för att uppfylla följande ändamål:

  • Att föra patientjournal och för att upprätta annan dokumentation som behövs i och för vården av patienter.
  • Administration som rör dig i syfte att ge vård.
  • Att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller annan författning.
  • Att fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten av vården.
  • Planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten, och att framställa statistik om hälso- och sjukvården.

Dina rättigheter

Rätt till insyn

Du har rätt att få del av journalhandling och andra uppgifter inom hälso- och sjukvården som rör dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas och kompletteras. Personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till endast ändras eller raderas under vissa förutsättningar.

Förstörande av patientjournal

Våra vårdgivare är enligt lag skyldiga att föra patientjournal. Journalhandlingar ska sparas i minst tio år. Endast i vissa undantagsfall får uppgifter i en journalhandling raderas eller göras oläsliga. Ansökan om att förstöra journalen görs till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Rätt till information

Våra vårdgivare ska se till att du får information om personuppgiftsbehandlingen.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

På denna webbplats finner du samtliga våra svenska vårdgivares hemsidor. På respektive vårdgivares hemsida finns information om bland annat dess personuppgiftsbehandling, kontaktuppgifter till dess dataskyddsombud och information om hur du begär att få del av journalhandlingar och andra uppgifter som rör dig. Det är bra att komma ihåg att en vårdgivare inte nödvändigtvis har rätt att se din övriga journal, därför kan en vårdgivare inte heller göra ett utdrag för alla besök du har varit på inom Capio.

Om du har frågor eller klagomål relaterat till dina personuppgifter kan du även kontakta koncernens dataskyddsombud genom att skicka ett brev till
Capio AB, Dataskyddsombud, Box 1064, 405 22 Göteborg.