För en hållbar värld

Kvalitetsarbetet är motorn i Capio som leder till att du som patient får rätt vård och säker vård, att du återhämtar dig snabbt efter våra behandlingar och upplever både trygghet och kompetens när du kommer i kontakt med oss.

Inom Capio Närsjukvård försöker vi använda energi- och naturresurser effektivt för att förhindra och minimera föroreningar. Tillsammans jobbar vi för att minimera vår negativa inverkan på miljön.

 

Kvalitetsrapport - Capio Närsjukvård

I vår nya kvalitetsrapport kan du läsa om hur vi arbetar med kvalitet och patientsäkerhet. Här redovisar varje mottagning delar av sitt kvalitetsarbete och hur man arbetar med förbättringar och resultat i syfte att uppnå bästa möjliga livskvalitet för våra patienter. 

Våra miljömål

Vi arbetar med långsiktiga miljömål som löper över en treårscykel. Målen är indelade i sex kategorier: läkemedel, kemikalier, transport, energi och inköp och IT. 

Läkemedel - minska läkemedelsrester i naturen

  • Kinolonförskrivning: Följa den totala mängden förskrivet kinolonpreparat. Målet är att kinolonförskrivningen ska vara 4 % eller lägre av den totala antibiotikaförskrivningen under åren 2018-2020. 50 % av mottagningarna ska nå detta mål.
  • Antibiotikarecept: Följa den totala mängden förskrivna antibiotikapreparat. Målet är att antibiotikaförskrivningen ska vara mindre än 200 recept per 1000 listade. 
  • Läkemedelsinformation: Alla våra mottagningar ska informera om hur man som patient kan hjälpa till att minska läkemedelsrester i naturen.

Energi - effektivisera och reducera vår energianvändning

De enheter som har möjlighet att mäta sin elförbrukning ska halvårsvis redovisa sin förbrukning och minska användningen av el med 5 % fram till år 2020.

Transport - minska belastningen på miljön genom ett klimatsmart val av transport

Vårt mål är att öka antal tjänsteresor som görs med tåg istället för flyg på sträckan mellan Göteborg och Stockholm tur och retur. Vårt mål är att 80 % av våra resor ska göras med tåg fram till år 2020. Mätningen görs på de resor bokade via Capios resebolag.

Minska koldioxidutsläppet med minst 25 % gällande de resor som sker på sträckan Gbg-Sthlm tur och retur under åren 2018-2020.

IT - Grön IT

Återvinning/recycling av IT-utrustning ska hanteras via upphandlat företag för att säkerställa miljövinster samt IT-säkerhet.  Målet är att 100 % av våra mottagningar ska använda sig av tjänsten år 2020 och kunna redovisa miljövinster via detta företags rapportsystem.

Kemikalier - minska användningen av miljöbelastande produkter

Alla våra mottagningar ska använda giftfria leksaker i väntrummen. 

Alla våra mottagningar ska riskbedöma sina kemikalier i vårt kemikaliehanteringssystem EcoOnline.

Inköp - miljöhänsyn ska tas i samband med samtliga inköp och alla upphandling

År 2020 ska 100 % av kaffe, frukt och grönsaker som köps in på våra mottagningar vara ekologisk enligt kravmärkning.

Alla våra mottagningar ska beställa Svanenmärkta skrivarpatroner/ toners.

Pojke blir undersökt.

Kvalitetsrapport

I vår kvalitetsrapport kan du läsa om hur vi arbetar med kvalitet och patientsäkerhet. Här redovisar varje mottagning delar av sitt kvalitetsarbete och hur man arbetar med förbättringar och resultat i syfte att uppnå bästa möjliga livskvalitet för våra patienter.

Barn med boll.

Vi värnar om miljön

Visste du att alla våra verksamheter är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001:2015 för miljöledning?

Grönska.

Miljöpolicy

Capio Närsjukvård känner ansvar för människors hälsa och miljö. Vi bidrar till en miljöriktig utveckling genom att minska vår egen miljöbelastning och öka våra medarbetares miljömedvetenhet.