Kvalitet och miljö

Vi är är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015, AFS 2001:1 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

För oss är kvalitets- och miljöarbetet en självklar del av vår dagliga verksamhet. Genom rutiner, får vi goda resultat, nöjda kunder och ett bättre resursutnyttjande.

Att ständigt utvecklas och bli bättre är en förutsättning för oss att kunna leva upp till våra värderingar. 

""

Kvalitetspolicy

Vi följer lagar, föreskrifter och branschens definition av företagshälsovård. De etiska riktlinjerna, såsom de är antagna av Sveriges Företagshälsor, är vägledande i vårt arbete.

Alla våra medarbetare – såväl fast anställda som avtalsbundna arbetsmiljökonsulter omfattas av denna policy.

 • Erbjuda tydliga och väl definierade tjänster
 • Ha ett nära och utvecklande samarbete med våra kunder och underleverantörer
 • Våra kvalitetsmål är kända och accepterade av alla medarbetare
 • Medarbetarna hjälper varandra att alltid upprätthålla rätt kvalitet
 • Följa upp våra insatser med undersökningar, enkäter och andra relevanta mätningar
 • Arbeta med ständiga förbättringar för att säkerställa att vi alltid levererar tjänster p
  bästa möjliga sätt
 • Noga följa utvecklingen i vår bransch och kontinuerligt kompetensutveckla oss
 • Ha hög tillgänglighet, ge god service och vara flexibla

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete bygger på en insikt hos alla våra medarbetare om att jordens resurser är begränsade samt att naturens förmåga att hantera den belastning som vår mänskliga existens innebär också är begränsad.

Företagshälsovårdens verksamhet ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt och våra verksamheter ska bidra aktivt till en hållbar utveckling genom att:

 • Våra medarbetare har en grundutbildning i miljökunskap som uppdateras regelbundet
 • Vi använder miljömärkta produkter i så stor utsträckning som möjligt, är medvetna om och arbetar aktivt mot resursslöseri
 • Vi källsorterar så mycket som möjligt och ställer krav på våra hyresvärdar om så många olika källsorteringskärl som möjligt
 • Vi följer vår resepolicy, där vi tar miljöhänsyn när det gäller resor i tjänsten, i övrigt är livsmedel, energikällor, läkemedel och avfall områden vi prioriterar
 • Inköp och upphandlingar av varor och tjänster görs med hänsyn till klimat och miljö

Miljöarbetet grundar sig på en helhetssyn där alla i företaget är delaktiga och arbetar för att ständig förbättras.

Vi följer de lagar, förordningar, avtal och regionala riktlinjer som vår verksamhet berörs av.