Kundmöte i reception ""

Våra utbildningar

Hälsa börjar med kunskap! Vi erbjuder en rad företagsanpassade kurser och längre utbildningar och har erfarenhet av många olika branscher.

Våra kurser och föreläsningar

 • Första hjälpen

  Första hjälpen handlar om att rädda liv genom att ha kunskap och våga hjälpa personer vid olika olyckor eller sjukdomstillstånd. Under kursen får ni lära er vad ni ska göra om ni eller någon i er närhet drabbas av exempelvis hjärtinfarkt, blödningar, klämskador, ben- och armbrott och elolyckor.

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi utbildar första hjälpen på ert företag.

 • Hjärt-/lungräddning (HLR) för barn och vuxna

  Målet med barn-HLR-utbildningen är bland annat:

  • Lära sig identifiera ett hjärtstopp
  • Utföra HLR med god kvalitet
  • Känna sig motiverad att vid ett hjärtstopp starta HLR
   Utbildningstillfällena brukar vara mycket uppskattade och innehåller både teori och praktisk träning.

  Denna utbildning riktar sig mot personal på exempelvis förskolor eller i dagbarnsverksamhet.

  Målet med HLR-utbildningen är bland annat:

  • Lära sig identifiera ett hjärtstopp
  • Utföra HLR med god kvalitet
  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
  • Känna sig motiverad att vid ett hjärtstopp starta HLR


  Utbildningstillfällena innehåller både teori och praktisk träning.

 • Kemiska hälsorisker

  Målet med utbildningen är att kunna arbeta med kemiska produkter utan att utsättas för ohälsa och olycksfall. Farliga kemiska produkter kräver utbildning för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete.

  Arbetsgivaren skall erbjuda läkarundersökning enligt AFS 2014:43 om medicinska kontroller i arbetslivet av arbetstagare som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i arbete med produkter som innehåller:

  • Formaldehydhartser
  • Metylkrylater eller Akrylater märkta med H 317 eller H 334
  • Epoxiplastkomponenter

  Utbildningen hålls i våra lokaler, är ni många på företaget som ska gå utbildningen kan vi komma överens om att vi åker ut till er.

 • Sömnskola

  Föreläsning kring sömn     

  Sömnbrist en längre tid leder till att vi får svårt för att koncentrera oss och minnas.  Vi har lätt för att bli passiva och irriterade. Detta kan gå ut över medarbetarens hälsa och för mågan att prestera på jobbet samt över den psykosociala arbetsmiljön. Utifrån föreläsning  kring sömn får deltagarna en förståelse kring vad sömn är och kunskap i effektiva KBT metoder för att hantera och förebygga sömnproblem. Psykolog från företagshälsan håller i  föreläsningen som äger rum antingen ute på företaget eller i företagshälsans lokaler.

 • Stresshantering

  Stress är en av de största utmaningarna i arbetslivet idag och en av de vanligaste orsakerna  till sjukskrivning. Stressade medarbetare presterar sämre, är oftare sjuka och har en ökad  risk att hamna i långvariga sjukskrivningar. Genom att arbeta förebyggande mot stress kan  man minska dess skadeverkningar. Ett första steg i det förebyggande arbetet är att höja  kunskapsnivån kring stress i företaget genom en föreläsning. Utifrån föreläsningen får deltagarna förståelse kring vad stress är och konkreta verktyg i hur man kan hantera den. Teori varvas med övningar och diskussioner.

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

  Föreskriften kring organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla från och med 31 mars  2016. Föreskriften är anpassad till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och  arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

  Vår föreläsning på samma tema fokuserar kring AFS:ens tre huvudområden; arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Den förtydligar även vad som gäller kring kunskapskrav och hur man upprättar mål.

 • Krishantering

  Hot- och våldssituationer, arbetsplatsolyckor och dödsfall är exempel på kriser som kan uppstå inom arbetslivet. Genom utbildningen får chefer och
  HR-personal lära sig hur man organiserar krisstödet, hur man ska agera som chef i samband med en kris, och hur man stöttar sina medarbetare på bästa sätt.

 • Samtalsmetodik

  Arbetsledare och chefer ställs ofta inför svåra samtal. Det kan handla om att behöva ta upp jobbiga saker, att hjälpa medarbetarna att tänka i nya banor eller att motivera de till förändringar. Genom att lära sig grundläggande samtalstekniker och bra förhållningssätt i samtal blir chefer och arbetsledare tryggare i sin roll och bättre rustade att klara denna svåra uppgift.

 • Arbetsplatsrelaterad psykisk ohälsa

  Psykisk ohälsa är en av arbetslivets största utmaningar idag. Det är den vanligaste orsaken till att medarbetare blir sjukskrivna och ofta kan sjukskrivningarna bli långvariga. Genom föreläsningen får chefer lära sig vad arbetsplatsrelaterad psykisk ohälsa är, hur man känner igen tidiga tecken på psykisk ohälsa och vad man kan göra inom företaget för att arbeta förebyggande. Man får även som chef lära sig hur man bör bemöta medarbetare med psykisk ohälsa och hur man kan utgöra ett gott stöd för dem under en rehabiliteringsprocess.

 • Chefshandledning/coachning

  Att arbeta som chef innebär att man dagligen ställs inför svåra utmaningar och beslut. Ibland kan det kännas ensamt och vara svårt att diskutera sin arbetssituation med någon inom företaget. Företagshälsan erbjuder chefshandledning/coachning, vilket innebär att man tillsammans med psykolog reflekterar exempelvis kring det egna ledarskapet, förhållningssätt till medarbetare, färdighetsutveckling och personliga utmaningar.
  Chefshandledning/coachning kan vid önskemål ske som videosamtal

 • Teamutveckling

  Arbetslivet idag kräver att vi i allt större utsträckning behöver organisera oss i grupper och team för att tillsammans hantera svåra utmaningar och
  komplexa arbetsuppgifter. Att få till ett välfungerande och effektivt team är inte alltid enkelt. Med hjälp av kartläggningsinstrumentet TPI (Team Pro Inventory) hjälper vi er att få en nulägesbild av teamets fungerande. Kartläggningen mynnar ut i en skriftlig rapport som sedan följs upp av en workshop där utvecklingsområden, mål och åtgärder lyfts fram. Fortsatt teamutvecklingsarbete kan därefter ske intern eller via stöd från organisationspsykolog.

 • Konflikthantering

  Konflikter är vanligt förekommande på alla arbetsplatser och för det mesta löser de sig av sig själv. Men ibland kan man hamna i ett läge från vilket det är svårt att ta sig vidare.  Det kan då vara klokt att ta in extern hjälp för att hantera konflikten. Olösta konflikter har en tendens att eskalera och sprida sig.
  De utgör även en riskfaktor för medarbetarnas psykiska hälsa och påverkar trivsel och prestation

 • Kartlläggning av organisatorisk- och social arbetsmiljö

  Kartläggning av organisatorisk- och social arbetsmiljön kan göras av olika anledningar. Det kan vara för att få nulägesbild av arbetsmiljön eller som grund för att rikta arbetsorganisatoriska insatser. Kartläggning kan även användas som ett mätinstrument i samband med en organisationsutveckling.
  Beroende på syfte och mål med kartläggningen kan den ske genom intervjuer eller genom enkätundersökning med återkopplingsmöte.

 • Handledning

  Handledning är ett stöd för en arbetsgrupp som kan ta sig olika uttryck beroende på arbetsgruppens behov. Det kan exempelvis handla om att utveckla samarbete och kommunikation i gruppen, stödja en grupp som inte mår bra eller att hjälpa gruppen att hantera en svår arbetsuppgift.

 • Belastningsergonomi

  I arbetslivet förekommer ofta tunga lyft. Bygg, vård, lokalvård, livsmedel och transport är bara några exempel på branscher där man ofta måste lyfta tunga föremål. Därför är det av stor vikt att tänka på att lyfta rätt, och där kan en grundläggande kunskap om belastningsergonomi vara till stor hjälp.

Vill du veta mer?

Man på promenad

Bli företagskund

Är du företagare och vill ansluta dig till oss? Vi erbjuder ditt företag hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet genom hälsokontroller, hälsosamtal, intyg i arbetslivet, rehabilitering, chefsstöd, psykologsamtal och utbildningar - allt i förebyggande syfte och med ett engagerat bemötande. Varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

Kontakta oss

Huvudadress:

Regementsgatan 48
271 45 Ystad

Vi finns även på följande adresser:

 • Norregatan 8, Sjöbo
 • Pilevallsgatan 2, Tomelilla
 • Akutvägen 2, Simrishamn

Telefon (växel):

0411-720 30
Telefontid mån-fre 8.00-12.00

Maila oss gärna på:
foretagshalsa@capio.se