Besök hos läkare. Besök hos läkare.

Vårt utbud

Vi erbjuder dig företagshälsovård av hög kvalitet med bästa tänkbara service och bemötande.

Kundnära - vi är lokalt förankrade, tillgängliga och har starkt kundfokus.

Professionella - vi är kunniga och kompetenta och baserar vår verksamhet på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Flexibla - vi är tillmötesgående och innovativa och tillsammans med kunden hittar vi en lösning.

Våra kärnvärden genomsyrar vår organisation, våra tjänster och vårt sätt att arbeta.

 • Företagsavtal

  När ni väljer att bli kund hos Capio Nova Företagshälsa tecknar ni som företag ett avtal, ett medlemskap, där vi erbjuder: 

  • Kundansvarig företagssköterska
  • Allmän information om regler och bestämmelser avseende arbetsmiljö och företagshälsovård
  • Analys av företagsbehov inom företagshälsans enheters kompetensområde
  • Hjälp med företagsinventering för att belysa behov av lagstadgade kontroller
  • Samordning av åtgärder inom hälsovård, friskvård, arbetsrelaterad sjukvård, psyko-sociala, ergonomiska, arbetsmiljötekniska områden m.m.
  • Företagssköterskans medverkan i arbetsmiljörond och arbetsmiljökommittémöte, (dock inte protokollskrivning)
  • Företagssköterskans medverkan vid rehabanpassningsärenden
  • Arbetsplatsbesök av företagssköterska/sköterska
  • Krisstöd – företagssköterska
  • Hälsoservice – telefonkontakt vid första sjukdagen med anställda för rådgivning

  Utöver vårt medlemskap erbjuder vi er våra tilläggstjänster, som ni kan läsa mer om på denna sida.

  Val av tjänster görs i samråd mellan dig som företagskund och oss på Företagshälsan. Många av tjänsterna kan användas både förebyggande och problemlösande efter era behov.

  Våra avtal är årsavtal och förnyas varje år i januari. 

  Kontakta oss gärna via telefon eller e-post, så berättar vi mer.

 • Vår arbetsmiljöingenjör

  Arbetsplatser blir allt mer teknikintensiva. Detta hjälper vi er med:

  • Vi har stor erfarenhet av att medverka vid ert svar till Arbetsmiljöverket i samband med myndighetens inspektioner

  • Arbetsmiljömätningar med förslag till åtgärder och stöd vid genomförande. Buller, belysning, maskinsäkerhet, luftföroreningar, ventilation och vibrationer är exempel på vad företagshälsovården kan hjälpa till att kartlägga och bedöma. (Analyskostnader och hyra av utrustning tillkommer vid vissa mätningar)

  • Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)  Vägledning vid utformning och revidering av företagets sätt att bedriva sitt arbetsmiljöarbete. Till exempel när det gäller att ta fram en arbetsmiljöpolicy, utarbeta rutiner för arbetsmiljöarbetet och genomföra riskbedömningar

  • Medverkan vid om-, ny- eller tillbyggnation

  • Deltagande i arbetsmiljökommitté och arbetsmiljörond

  • Medverkan i samband med kvalitetssäkringsprojekt

  • Efter offertöverenskommelse bedrivs utbildning inom varje del inom specialistområdet

  Utbildningar

  Grundläggande arbetsmiljöutbildning för arbetsledare, chefer och skyddsombud

  • Arbetsmiljölagen (Innehåll, paragrafer och tolkningar)

  • Arbetsmiljöförordningen ( AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete)

  • Ansvar, samverkan, kunskaper, rutiner.

  • Undersökning, riskbedömning, åtgärder, kontroll

  • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

  Utbildning i arbetsmiljöfrågor för chefer, arbetsmiljöombud och anställda Grundläggande eller specifika kunskaper om arbetsmiljöfrågor och förhållandet mellan arbetsmiljö, hälsa och ekonomi.

  Vibrationsutbildning

  Utbildning gällande arbete med kvarts

   

 • Våra ergonomer & sjukgymnaster

  Många människor får besvär eller skadas på grund av felaktigt utformade arbetsplatser, men också till följd av dåliga kunskaper om hur man bör använda hjälpmedel och utföra sina arbetsuppgifter på ett för kroppen passande sätt. De flesta belastningsbesvär uppstår genom felaktiga arbetsställningar. Företagshälsovårdens ergonomiska kompetens kan då komma till nytta.
  I tjänsten Ergonomi erbjuder vi:

  • Analys av enskilda eller flera arbetsplatser ur ergonomisk synvinkel med förslag till åtgärder

  •  Uppföljning vid arbetsträning eller igångsättning av arbete efter sjukskrivning

  •  Deltagande i arbetsmiljökommitté och arbetsmiljörond

  •  Information till både individ och företag

  •  Arbetsförmågebedömning

  •  Företagsanpassad utbildning i belastningsergonomi

  • Individuellt utformade skoinlägg

  Tid till sjukgymnast inom två dagar.

 • Första hjälpen-utbildning

  Första hjälpen handlar om att rädda liv genom att ha kunskap och våga hjälpa personer vid olika olyckor eller sjukdomstillstånd. Under kursen får ni lära er vad ni ska göra om ni eller någon i er närhet drabbas av exempelvis hjärtinfarkt, blödningar, klämskador, ben- och armbrott och elolyckor.

  Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi utbildar första hjälpen på ert företag.

 • HLR (hjärt-lung-räddning) för barn & vuxna

  Målet med barn-HLR-utbildningen är bland annat:
  • Lära sig identifiera ett hjärtstopp

  • Utföra HLR med god kvalitet

  • Känna sig motiverad att vid ett hjärtstopp starta HLR
  Utbildningstillfällena brukar vara mycket uppskattade och innehåller både teori och praktisk träning.

  Denna utbildning riktar sig mer mot förskolor.

  Målet med HLR-utbildningen är bland annat:
  • Lära sig identifiera ett hjärtstopp

  • Utföra HLR med god kvalitet

  • Lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

  • Känna sig motiverad att vid ett hjärtstopp starta HLR


  Utbildningstillfällena brukar vara mycket uppskattade och innehåller både teori och praktisk träning.

 • Hälso- och arbetsmiljöprofilbedömning (hälsokontroll)

  Att satsa på hälsa på arbetsplatsen är en viktig komponent och det skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Det leder till ökad produktivitet, säkerhet och stark konkurrenskraft. I en hälsoundersökning kartläggs de viktigaste faktorerna som har betydelse för hälsan.

  •  Kontroll av vissa viktiga medicinska parametrar som blodvärde, kolesterol, blodsocker,     blodtryck, vikt, längd, bukhöjd

  •  Hörseltest, lungfunktionstest

  •  Analys av individens riskfaktorer för ohälsa (frågeformulär, webbaserat)

  •  Alkoholscreening

  •  Ev. remiss för vidare undersökning/behandling

  •  Om behov framkommer vid hälsokontrollen erbjuds ett kostnadsfritt besök till företagsläkaren

  •  Utvärdering av prov- och analysresultat

  Den årliga hälsokontrollen sammanställs och redovisas på företaget muntligt eller skriftligt. OBS! Vissa delar utgår p.g.a sekretess.

 • Vår hälsopedagog

  När du vill hjälpa dina medarbetare. Vi hjälper företag att planera och genomföra hälsosatsningar på arbetsplatsen genom:

  • individuell coachning vid livsstilsförändrningar

  • livsstilsprogram

  • inspirationsföreläsningar

  • hälsofrukostar

 • Intyg (tjänstbarhets, körkort mm)

  • Vid höjdarbete i master och stolpar, rök- o kemdykning, asbest, kvarts, vissa syntetiska oorganiska fibrer.
  • Härdplastintyg
  • Förnyelse av körkort eller nytt intyg för körkort i arbetet samt intyg för spårbunden trafik.
 • Konditionsbedömning

  Ett enkelt cykeltest som mäter din syreupptagningsförmåga. Kan med fördel läggas till i hälso- och arbetsmiljöprofilen.

 • Nyanställningsundersökning

  En hälsodeklaration vid nyanställning betyder trygghet både för den nyanställda och för arbetsgivaren, oavsett om den nytillsatta tjänsten uttryckligen kräver en hälsodeklaration eller ej. Vi erbjuder:

  •  Kontroll av vissa viktiga medicinska parametrar såsom blodvärde, kolesterol, blodsocker,  blodtryck, vikt, längd, bukhöjd

  •  Hörseltest

  • Lungfunktionstest

  • Audiometri

  •  Drogtest och alkoholprover. (Analyskostnader tillkommer)

  •  Analys av individens hälsa (frågeformulär) med undertecknande av sanningsförsäkran

 • Vår psykosociala verksamhet

  En god psykosocial arbetsmiljö är viktig för medarbetarnas hälsa, engagemang, trivsel och prestation. Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det är därför angeläget att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa och agera snabbt när den är etablerad. I tjänsten Psykosocial verksamhet erbjuder vi:

  Psykologsamtal                  

  •  Individsamtal

  Förebyggande insatser             

  •  Skräddarsydda föreläsningar utifrån önskemål exempelvis kring rehabiliteringskedjan, alkohol och droger i arbetslivet, att hålla svåra samtal, arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

  Insatser på organisations- och gruppnivå          

  •  Konflikthantering   
  Konflikter är vanligt förekommande på alla arbetsplatser och för det mesta löser det sig av sig  själv. Men ibland kan man hamna i ett läge från vilket det är svårt att ta sig vidare. Det kan då  vara klokt att ta in extern hjälp för att hantera konflikten. Olösta konflikter har en tendens att  eskalera och sprida sig. De utgör även en riskfaktor för medarbetarnas psykiska hälsa och på- verkar trivsel och prestation.

  •  Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön

  •  Krishantering   
  En kris uppstår när vi råkar ut för en akut händelse som vi inte kan förstå och hantera utifrån tidigare kunskap och erfarenhet. Inom arbetslivet kan det exempelvis handla om dödsfall, hot – och våldssitationer eller arbetsplatsolyckor. I samband med en kris kan företagshälsan stödja chefen i att leda krishanteringen, ha avlastande samtal med personalgruppen och göra professionell bedömning om det finns individer som är i behov av vidare insatser.

  •  Handledning av arbetsgrupp   
  Handledning är ett stöd för en arbetsgrupp som kan ta sig olika uttryck beroende på arbets gruppens behov. Det kan exempelvis handla om att utveckla samarbete och kommunikation i gruppen eller att hjälpa gruppen att hantera en svår arbetsuppgift.
  Ett handledningsuppdrag inleds med ett möte mellan psykolog och uppdragsgivare där bakgrund, syfte och målsättning diskuteras och en plan för handledningsuppdraget utarbetas.

  Insatser på individnivå            

  •  Arbetsförmågebedömning

  •  Chefscoaching/handledning av chefer   
  Att arbeta som chef innebär att man dagligen ställs inför svåra utmaningar och beslut.  Ibland kan det kännas ensamt och vara svårt att diskutera sin arbetssituation med någon    annan inom företaget. Företagshälsan erbjuder då chefscoachning, vilket innebär att man    tillsammans med psykolog reflekterar exempelvis kring det egna ledarskapet, förhållningssätt till medarbetaren, svåra beslut i verksamheten och personliga utmaningar.

 • Rehab- och anpassningsservice

  Arbetsgivaren kan få hjälp att fånga upp tidiga signaler på ohälsa samt råd kring hur kontakt med sjukskrivna ska skötas.

  Vi kan också medverka vid rehabiliteringsutredningar och anpassning av arbetsplatsen. Vi hjälper till att utreda om en anställd drabbas av någon arbetsrelaterad sjukdom.

  • Specialistkompetens som företagsläkare, ergonom och psykolog medverkar vid  arbetsrelaterade sjukdomar

  • Individuell rehabutredning och rehabplanering

  • Medverkan vid arbetsanpassning t ex anpassningsgruppmöte

 • Riktade kontroller

  Exempelvis buller.

 • Stavgångsträning med coach

  Passa på att samla kollegerna och prova en träningsform tillsammans som kan nivåanpassas och därför passar nästan alla. Vi går igenom tekniken, konditionsträning, styrkeövningar och stretch. Medtag oömma kläder och träningsskor. (Max antal deltagare, 12 st)

 • Vibrationskontroller

  Tjänsten är avsedd för arbetsplatser som utsätter personal för vibrationer av olika slag  och avser att förebygga och förhindra att skador uppstår. Vibrationsscreening med 2PD-test, screeningformulär och info. Vid besvär och misstanke om skada skickas individ för vidareutredning.

 • 1:a dags intyg

  Uppdraget utförs efter begäran från dig som arbetsgivare. Vi bokar ett möte där vi tillsammans med er går igenom problemet som uppstått och skriver en handlingsplan, samt gör en medicinsk utredning om det blir aktuellt, tillsammans med företagsläkaren utifrån dessa uppgifter.

  Kontakta oss för mer information.

 • Hälsokontroll vid nattarbete

 • Våra utbildningar

  Föreläsning kring sömn                               

  Sömnbrist en längre tid leder till att vi får svårt för att koncentrera oss och minnas.  Vi har lätt för att bli passiva och irriterade. Detta kan gå ut över medarbetarens hälsa och för mågan att prestera på jobbet samt över den psykosociala arbetsmiljön. Utifrån föreläsning  kring sömn får deltagarna en förståelse kring vad sömn är och kunskap i effektiva KBT metoder för att hantera och förebygga sömnproblem. Psykolog från företagshälsan håller i  föreläsningen som äger rum antingen ute på företaget eller i företagshälsans lokaler.

  Utbildning i stresshantering           

  Stress är en av de största utmaningarna i arbetslivet idag och en av de vanligaste orsakerna  till sjukskrivning. Stressade medarbetare presterar sämre, är oftare sjuka och har en ökad  risk att hamna i långvariga sjukskrivningar. Genom att arbeta förebyggande mot stress kan  man minska dess skadeverkningar. Ett första steg i det förebyggande arbetet är att höja  kunskapsnivån kring stress i företaget genom en föreläsning. Utifrån föreläsningen får deltagarna förståelse kring vad stress är och konkreta verktyg i hur man kan hantera den. Teori varvas med övningar och diskussioner.

  Föreläsning kring Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)     

  Föreskriften kring organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla från och med 31 mars  2016. Föreskriften är anpassad till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och  arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  Föreläsningen fokuserar kring AFS:ens tre huvudområden, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Den förtydligar även vad som gäller kring kunskapskrav och upprättande av mål.

 • Härdplastutbildning

  Härdplastutbildning

  Målet med utbildningen är att kunna arbeta med kemiska produkter utan att utsättas för ohälsa och olycksfall. Farliga kemiska produkter kräver utbildning för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete.

  Arbetsgivaren skall erbjuda läkarundersökning enligt AFS 2014:43 om medicinska kontroller i arbetslivet av arbetstagare som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i arbete med produkter som innehåller:

  • Formaldehydhartser

  • Metylkrylater eller Akrylater märkta med H 317 eller H 334

  • Epoxiplastkomponenter