Har du synpunkter på vården?

Patient delar med sig av synpunkter.

Har du råkat ut för något i vården som gjort dig missnöjd på något sätt? Här har vi samlat de olika instanser du kan vända dig till med dina frågor och synpunkter.

Kontakta personalen

I första hand bör du kontakta personalen eller ansvarig chef på den enhet du blivit behandlad och oftast löser ni problemet tillsammans. Du kan antingen ringa, skicka brev eller fylla i ett formulär här på webben.

Patientnämnden

Du kan också vända dig till landstingets/regionens Patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal. Kontaktuppgifter hittar du på respektive landstings/regions hemsida och på alla våra mottagningar.

LÖF Personskadereglering

Om du drabbats av skada när du vårdats inom offentligt finansierad sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Då kan du kontakta Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) och anmäla skadan via webben. LÖF:s blanketter finns att hämta på mottagningen. Kontakta LÖF för mer information om vad försäkringen omfattar.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

Den 1 januari 2018 börjar ett nytt klagomålssystem att gälla. Det innebär att IVO:s roll förändras och deras utredningsskyldighet begränsas till att i huvudsak utreda ärenden av mer allvarlig karaktär och först efter att patienten haft kontakt med vårdgivaren eller Patientnämnden. Om du har klagomål och synpunkter på vården ska du därför alltid först kontakta vårdgivaren, alternativt vända dig till Patientnämnden. 

Om du önskar få hela eller delar av din journal förstörd ska du vända dig till IVO:s regionala enhet.

Läkemedelsförsäkringen

Om du anser dig ha blivit skadad av ett läkemedel kan du vända dig till Läkemedelsförsäkringen. Om en godkänd läkemedelsskada konstateras kan du ha rätt till ersättning.

1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om hur du kan lämna synpunkter och klagomål på vården.

Patientsäkerhetsberättelse

Ledningen för Capio Närsjukvård har det övergripande ansvaret för bolagets drygt 70 primärvårdsenheters patientsäkerhetsarbete. Verksamhetschefen på varje enhet har det operativa ansvaret för hur arbetet bedrivs och följs upp. Varje medarbetare på enheten har eget ansvar för sitt patientarbete. Vårdgivaren är skyldig att årligen upprätta en Patientsäkerhetsberättelse där man redogör för hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits och vilka förbyggande insatser man som vårdgivare vidtar för att minska risken för vårdskador.

Vid befarad eller inträffad patientskada ska medarbetaren rapportera vårdavvikelse till verksamhetschefen, som gör en utredning och tar fram åtgärdsförslag. Regelbundna uppföljningar sker vid arbetsplatsträffar. Vårdavvikelserna, utredningarna samt åtgärderna sammanställs av ledningen för Capio Närsjukvård.

Här kan du ta del av våra senaste Patientsäkerhetsberättelser:

Patientsäkerhetsberättelse 2018

Patientsäkerhetsberättelse 2017

Patientsäkerhetsberättelse 2016

Innehållsansvarig för denna sida:

Stefan Bremberg
Chefsläkare

Läs vidare