För en hållbar värld

Kvalitetsarbetet är motorn i Capio som leder till att du som patient får rätt vård och säker vård, att du återhämtar dig snabbt efter våra behandlingar och upplever både trygghet och kompetens när du kommer i kontakt med oss. Inom Capio Närsjukvård försöker vi använda energi- och naturresurser effektivt för att förhindra och minimera föroreningar. Tillsammans jobbar vi för att minimera vår negativa inverkan på miljön.

Våra miljömål
Vi arbetar med långsiktiga miljömål som löper över en treårscykel. Målen är indelade i sex kategorier: läkemedel, kemikalier, transport, energi och inköp och IT. 

Läkemedel
Läkemedel är vår enskilt största miljöaspekt.
93 % av våra mottagningar erbjuder information om hur vi tillsammans kan minska läkemedel i miljön i form av bland annat affischer, informationsfilmer och läkemedelspåsar. Vi arbetar aktivt för att nå 100 % under 2019.

92 % av våra mottagningar når målet att förskriva mindre än 200 antibiotikarecept per 1000 listade under 2018. I snitt per mottagning inom Capio Närsjukvård skrevs det ut 133 recept per 1000 listade under förra året. Det är en minskning med 7,6 % mot föregående år.

Kemikalier
Vad gäller kemikalier har vi bland annat valt att fokusera på de leksaker som finns i våra väntrum på vårdcentralen och hos BVC. 93 % av väntrummen är giftfria enligt Naturskyddsföreningens riktlinjer för Giftfri förskola. Målet är att 100 % av mottagningarna ska ha uppnått detta 2020. Under 2018 har 97 % av våra mottagningar genomfört eller påbörjat riskbedömning av sina kemikalier.

Transport
Vi har som mål att minska antalet tjänsteresor med flyg till förmån för tåg på sträckan mellan Stockholm och Göteborg. Under 2018 gjordes 73,5 % av dessa resor med tåg vilket är en ökning med 10,5 % från föregående år och en ökning ca 30 % jämfört med 2016. Vårt mål för 2020 är att 80 % av dessa resor ska göras med tåg.

Relaterat till tjänsteresorna har vi även målet att minska våra koldioxidutsläpp på sträckan Stockholm - Göteborg med 25 % till år 2020. Under 2018 har vi samlat in mätetal och fått resultatet att vi släppt ut ca 15 ton koldioxid på sträckan, flyget står för 99,997 % av utsläppen trots att det bara motsvarar 26,5 % av resorna. 

Energi
Cirka 60 % av våra verksamheter har idag möjlighet att mäta sin elförbrukning, resterande har förbrukningen inbakad i hyran. De mätbara enheterna har minskat sin förbrukning med 7,6 %. 

Inköp
Våra mottagningars inköp av kaffe, frukt och grönsaker är idag ekologiskt till 76 %. Målet är att 100 % av mottagningarna ska nå detta mål 2020. 94 % av våra mottagningar köper Svanenmärkta skrivartoners.

Så arbetar vi med kvalitet

I vår kvalitetsrapport kan du läsa om hur vi arbetar med kvalitet och patientsäkerhet. Här redovisar varje mottagning delar av sitt kvalitetsarbete och hur man arbetar med förbättringar och resultat i syfte att uppnå bästa möjliga livskvalitet för våra patienter.

Barn med boll.

Vi värnar om miljön

Visste du att alla våra verksamheter är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001:2015 för miljöledning?

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård med vårdcentraler, specialistmottagningar, rehab, barnavårdscentraler och barnmorskemottagningar. Vi har idag mottagningar från Umeå i norr till Ystad i söder. Hos oss är varje patientmöte unikt och våra samlade erfarenheter används till att fortsätta utveckla bästa tänkbara vård.

Capio på LinkedIn