Förälder, barn och vårdpersonal i mottagningsrum. Förälder, barn och vårdpersonal i mottagningsrum.

Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor som har med ditt besök hos oss att göra. 

 • Allmänna frågor

 • Vad är skillnaden mellan vårdcentral, jourmottagning och akutmottagning på sjukhus?

  Vårdcentral

  Vårdcentralen är ofta den första mottagning du går till om du inte mår bra. Där får du hjälp med lättare akuta sjukdomar, skador och besvär men också med lite mer långvariga åkommor, vaccinationer och hjälp vid t ex psykisk ohälsa. Vårdcentralen har oftast öppet dagtid på vardagar.

  Vid behov hjälper vårdcentralen dig vidare till en mer specialiserad vårdmottagning. Kanske kräver dina besvär ytterligare utredning eller särskild behandling som inte erbjuds på vårdcentralen. 

  Jourmottagning

  Till jourmottagningen kommer du med akuta besvär som inte kan vänta tills din vårdcentral öppnar igen. Denna mottagning har oftast öppet kvällar och helger (se öppettider för just din jourmottagning). 

  Akutmottagning

  Om du råkar ut för en allvarlig olycka eller plötsligt blir svårt sjuk bör du söka vård på en akutmottagning. Akutmottagningar finns på sjukhus och är öppna dygnet runt, alla dagar i veckan.

  Sjukvårdsupplysning

  Om du är osäker på vilken mottagning du bör vända dig till, kan du alltid ringa 1177 Sjukvårdsupplysningen för rådgivning och vägledning. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

   

   

 • Pris och betalning

 • Kostar det någonting för barn/ungdomar att besöka vårdcentral, BVC eller annan mottagning?

  Barn och unga till och med 19 år samt patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppenvård (fr.o.m. 1 januari 2017).

 • Vad kostar mitt besök?

  Priserna i listan nedan gäller för alla våra vårdcentraler i Västra Götaland. Tänk på att denna vårdenhet kanske inte har alla mottagningar som står i prislistan.

  Observera att det är olika avgifter som gäller beroende på om du besöker den mottagning du är listad på eller om du besöker en annan mottagning.

  • Läkarbesök - vald vårdcentral 100 kr
  • Läkarbesök - annan vårdcentral 300 kr
  • Sjuksköterska, specialistsköterska och distriktssköterska - vald vårdcentral 50 kr
  • Sjuksköterska, specialistsköterska och distriktssköterska - annan vårdcentral 100 kr
  • Kurator, psykolog - vald vårdcentral 50 kr
  • Kurator, psykolog - annan vårdcentral 100 kr
  • Provtagning som inte sker samma dag - vald vårdcentral 50 kr
  • Provtagning som inte sker samma dag - annan vårdcentral 100 kr
  • Sjukgymnast, arbetsterapeut 100 kr
  • Hembesökstillägg 100 kr
  • Mödravård, barnhälsovård 0 kr
  • Gynekologisk cellprovtagning 0 kr
  • Jourbesök kväll/helg - olistade och ej samverkansavtal 300 kr
  • Jourbesök kväll/helg - listad med samverkansavtal 100 kr
  • Receptförskrivning per telefon, brev eller mail 0 kr

 • Tar ni emot kontanter?

  Från och med 1 april 2019 tar vi inte längre emot kontanter utan enbart betalning med kort. 

  Om kortbetalning av någon anledning inte är möjlig kan vi i undantagsfall skicka en faktura. Det gäller dock bara dig som är folkbokförd i Sverige.

   

 • Digitala vårdbesök

 • Vad kostar ett digitalt vårdbesök för barn?

  All form av vård i Sverige är avgiftsfri för barn upp till 18 år. Det gäller även digitala vårdbesök.

 • Var hämtar jag ut mitt recept?

  Du kan hämta ut dina mediciner på vilket apotek som helst i Sverige genom att legitimera dig. 

 • Vart vänder jag mig om jag har frågor om hur mina personuppgifter behandlas?

  Du som varit i kontakt med någon av våra vårdcentraler online är alltid välkommen att vända dig dit vid frågor. Du som använt vår nationella onlinetjänst Capio Go vänder dig dit på telefon 010-202 34 10, alternativt capiogo@capio.se.  

  Om du har frågor eller klagomål relaterat till dina personuppgifter kan du även kontakta Capios dataskyddsombud genom att skicka ett brev till: 

  Capio AB,  
  Dataskyddsombud,  
  Box 1064,  
  405 22 Göteborg. 

 • Vad gör jag om jag inte är nöjd med den hjälp jag har fått?

  Du har alltid rätt att få hjälp av din vårdgivare om du inte är nöjd med ditt besök. Om du haft kontakt med någon av våra vårdcentraler online ska du vända dig dit. Du som har synpunkter på ett digitalt besök i vår nationella tjänst Capio Go, är välkommen att kontakta vår kundsupport för tjänsten, capiogo@capio.se alternativt på telefon 010-202 34 10, så försöker vi rätta till det som inte har blivit bra.  

  I båda fallen har du även möjlighet att få kontakt med verksamhetschef och information om till exempel anmälningsvägar och läkemedelsförsäkring.

   

 • Måste jag vara listad på en Capio-vårdcentral för att få hjälp online?

  Nej, allt som behövs för att göra ditt vårdbesök online är BankID och tillgång till internet. Ibland kan vi hjälpa dig bättre om du är listad hos oss på Capio. Det kan exempelvis gälla provtagning och hjälp med tidsbokning.

 • Patient- och datasäkerhet

 • Vilka personuppgifter behöver ni och vem ansvarar för att de behandlas korrekt?

  Vi behandlar uppgifter om personnummer, namn, adress, kontaktuppgifter och hälsorelaterade uppgifter. Vi kan också komma att behandla uppgifter om din e-postadress, och andra kategorier av känsliga personuppgifter som anses nödvändiga för att tillhandahålla dig hälso- och sjukvård.

  I vissa fall behandlas även personuppgifter om närstående som du själv eller närstående har lämnat till hälso- och sjukvården.

  Vi samlar bara in personuppgifter om dig som anses nödvändiga för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen.

  Klagomål?
  Har du klagomål på hur dina personuppgifter behandlas och/eller skyddas, eller avseende dina rättigheter, vill vi att du skickar skriftliga synpunkter till din vårdenhet. Vi besvarar alla klagomål skriftligen.

  Du kan också vända dig till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

  Personuppgiftsansvarig: Capio Närsjukvård, Box 1064, 405 22 Göteborg.
  Dataskyddsombud: Stefan Bremberg, Capio Närsjukvård, Clemenstorget 5, 222 21 Lund, stefan.bremberg@capio.se.

 • Har Capio tystnadsplikt?

  Ja, för vårdregister gäller sekretess och tystnadsplikt. Obehöriga hindras från att få tillgång till dina personuppgifter genom säkerhetsåtgärder, exempelvis begränsning av behörigheter för åtkomst till patientuppgifter.

  Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot landsting och myndigheter.

 • Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

  I regel bevaras patientjournaler och de personuppgifter som finns däri minst 10 år från senaste vårdtillfället, men när det gäller uppgifter för patient- och ekonomiadministration tas dessa bort när de inte längre är nödvändiga.

 • Hur kan jag läsa min journal?

  Som patient har du rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. I vissa landsting kan du läsa information ur din journal via 1177 vårdguidens e-tjänster.

  Du kan också vända dig till den vårdenhet som journalen gäller, göra en beställning via 1177 vårdguidens e-tjänster, eller göra en beställning via vanlig post med berörd vårdenhet angiven som mottagare.

  Din beställning ska innehålla följande:

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • din underskrift
  • hur du önskar få kopiorna (till folkbokföringsadressen med rekommenderat brev, eller hämta på vårdenheten)
  • vilken mottagning/avdelning/klinik du besökte
  • vilket år, helst specifikt datum
 • Vad gör jag om det står fel i journalen eller om jag vill att en anteckning ska tas bort?

  Du har rätt att begära rättelse av felaktig uppgift, inkluderande uppgifter i din patientjournal, genom att vända dig till berörd vårdenhet och begära rättelse. Om enighet om formuleringen i din patientjournal inte kan nås har du rätt att själv skriva in din avvikande mening i journalen.

  Det är viktigt att våra kontaktuppgifter till dig är korrekta. Din adress uppdateras automatiskt via folkbokföringen, men om du ändrar telefonnummer vill vi gärna att du meddelar oss.

  Begära att journalanteckningar tas bort
  Du kan ansöka om att din journal helt eller delvis raderas hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 • Hur vet jag vem som läst min journal?

  Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård, eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att ta del av vilken åtkomst som gjorts till dina journaluppgifter i journalsystemet.

  Du kan beställa loggutdrag via 1177 vårdguidens e-tjänster. Du kan också skicka en skriftlig begäran med vanlig post till din vårdgivare.

  Begäran ska innehålla namn, personnummer, telefonnummer och tidsperiod som loggutdraget ska innefatta.

  Loggutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

 • Hur spärrar jag min journal?

  Begäran av spärr görs via den vårdenhet du varit i kontakt med, antingen via telefon eller besök. Du har rätt att spärra hela eller delar av din journal för andra vårdgivare. Därefter ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig god och säker vård.

  Om du har spärrat din journal och vill häva spärren kan vi hjälpa dig att göra detta. Du måste själv begära hävning av spärrad patientjournal, det kan inte göras av ombud eller person med fullmakt. För att häva spärren måste du besöka din vårdenhet.

  Om du önskar få hela eller delar av din journal förstörd kan du vända dig till IVO:s regionala enhet.

 • Sparar ni de prover jag tagit?

  Som patient behöver du ofta lämna prov, exempelvis blodprov. Vissa prover sparas rutinmässigt i en biobank. En biobank är en samling prover som tas i vården och sparas längre tid än två månader och som kan härledas till en viss person.

  Som patient får du ta ställning till hur dina prov får användas. Biobankslagen säger att du ska få information och ge ditt samtycke till att dina prov sparas och vad de får användas till. Även om du samtyckt till att dina prov sparas har du alltid rätt att när som helst ändra ditt beslut. Men om du begärt att prov ska kasseras är det oåterkalleligt.

 • Var kan jag läsa Capio Närsjukvårds patientsäkerhetsberättelser?

  Via länkarna nedan kan du läsa våra senaste tre patientsäkerhetsberättelser.

 • Synpunkter på vården

 • Jag är missnöjd med mitt besök, vem vänder jag mig till?

  Om du inte är nöjd med vården eller bemötandet du fått kan du lämna en synpunkt eller ett klagomål. Kontakta i första hand oss på mottagningen. Oftast kan vi lösa problemet tillsammans. 

  Du kan också vända dig till landstingets/regionens patientnämnd för att få hjälp och stöd. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal.

  Om ditt klagomål är av allvarlig karaktär kan du vända dig till . Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet till den verksamhet där du har fått vård, eller till patientnämnden.