glada människor glada människor

Våra tjänster

Vi erbjuder dig företagshälsovård av hög kvalitet med bästa tänkbara service och bemötande.

Vi arbetar med stort engagemang samt en bred kompetens för att ni ska kunna optimera er arbetsmiljö. Capio Företagshälsa i Stenungsund är en personlig företagshälsa med god lokalkännedom. Vi anpassar det mesta i vårt tjänsteutbud till era behov och önskemål.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa din verksamhet att må bättre!

 • Psykosociala tjänster

  Vi erbjuder insatser på både individ-, grupp- och organisationsnivå som chefshandledning, teamutveckling och kartläggning av organisatorisk- och social arbetsmiljö. Varför inte inleda med någon av våra intressanta föreläsningar kring exempelvis stresshantering eller arbetsplatsrelaterad psykisk ohälsa? Vi skräddarsyr utbildningar och tjänster tillsammans med kunden utifrån behov och ert utgångsläge.

  Individnivå
  Stödsamtal sker antingen hos Beteendevetare eller hos en leg. Psykolog.

  Chefshandledning/coachning
  Att arbeta som chef innebär att man dagligen ställs inför svåra utmaningar och beslut. Ibland kan det kännas ensamt och vara svårt att diskutera sin arbetssituation med någon inom företaget. Företagshälsan erbjuder chefshandledning/coachning, vilket innebär att man tillsammans med organisationskonsult får reflektera kring det egna ledarskapet, förhållningssätt till medarbetare, färdighetsutveckling och personliga utmaningar.

  Grupp- och organisationsnivå
  Samtliga insatser på grupp- och organisationsnivå inleds med ett möte mellan organisationskonsulten och uppdragsgivaren. Där man diskuterar bakgrund, syfte och målsättning med uppdraget.

  Teamutveckling
  Arbetslivet idag kräver att vi i allt större utsträckning behöver organisera oss i grupper och team för att tillsammans hantera svåra utmaningar och komplexa arbetsuppgifter. Att få till ett välfungerande och effektivt team är inte alltid enkelt. Kartläggningen mynnar ut i en skriftlig rapport som sedan följs upp av en workshop där utvecklingsområden, mål och åtgärder lyfts fram. Fortsatt teamutvecklingsarbete kan därefter ske internt eller med stöd från vår organisationskonsult.

  Konflikthantering
  Konflikter är vanligt förekommande på alla arbetsplatser och för det mesta löser de sig av sig själv. Men ibland kan man hamna i ett läge från vilket det är svårt att ta sig vidare. Det kan då vara klokt att ta in extern hjälp för att hantera konflikten. Olösta konflikter har en tendens att eskalera och sprida sig. Det utgör även en riskfaktor för medarbetarnas psykiska hälsa och påverkar trivsel och prestation.

  Krishantering
  En kris uppstår när vi råkar ut för en akut händelse som vi inte kan förstå och hantera utifrån tidigare kunskap och erfarenhet. Inom arbetslivet kan det exempelvis handla om dödsfall, hot- och våldssituationer eller arbetsplatsolyckor. I samband med en kris kan företagshälsan stödja chefen i att leda krishanteringen, ha avlastande samtal med personalgruppen och göra professionell bedömning om det finns individer som är i behov av vidare insatser.

  Kartläggning av organisatorisk- och social arbetsmiljö
  Kartläggning av de organisatorisk- och socialarbetsmiljön kan göras av olika anledningar. Det kan vara för att få nulägesbild av arbetsmiljön eller som grund för att rikta arbetsorganisatoriska insatser. Kartläggning kan även användas som ett mätinstrument i samband med en organisationsutveckling.

  Beroende på syfte och mål med kartläggningen kan den ske genom intervjuer eller genom enkätundersökning med återkopplingsmöte.

  Handledning
  Handledning är ett stöd för en arbetsgrupp som kan ta sig olika uttryck beroende på arbetsgruppens behov. Det kan exempelvis handla om att utveckla samarbete och kommunikation i gruppen, stödja en grupp som inte mår bra eller att hjälpa gruppen att hantera en svår arbetsuppgift.

 • Ergonomi

  Många människor får besvär eller skadas på grund av felaktigt utformade arbetsplatser, men också till följd av dåliga kunskaper om hur man bör använda hjälpmedel och utföra sina arbetsuppgifter på ett ergonomiskt sätt. De flesta belastningsbesvär uppstår genom felaktiga arbetsställningar. Företagshälsovårdens ergonomiska kompetens kan då komma till nytta.

  Vi kan hjälpa dig med:

  • Ergonomirond dvs. kartläggning av enskild eller flera arbetsplatser ur ergonomisk synvinkel. Inklusive skriftlig rapport.
  • Uppföljning vid arbetsträning eller igångsättning av arbete efter sjukskrivning
  • Deltagande i arbetsmiljökommitté och arbetsmiljö rond
  • Ergonomisk rådgivning till både individ och företag
  • Arbetsförmågebedömning
  • Företagsanpassad utbildning i belastningsergonomi


  MEBA – test
  Utförs på hela arbetsgrupper och är en medicinsk kontroll av ergonomiska belastande arbeten för att tidigt identifiera besvär och diagnoser i övre extremiteterna.
  MEBA är en systematisk undersökningsmetod, utvecklad vid Arbets- och miljömedicin i Lund, med ett stort referensmaterial. Den kan användas återkommande för att på ett strukturerat sätt följa utvecklingen av besvär/diagnoser i övre extremiteterna och för att upptäcka skadliga arbetsmiljöer.

  Grupper på minst 10 anställda. Efter testet sker en skriftlig rapport på gruppnivå och åtgärdsförslag till kunden.

  Funktionsanalys – (ROM) Rörlighets och Muskelanalys samt Konditionstest
  Med hjälp av ett standardiserat undersökningsprogram identifiera eventuella tecken på funktionsnedsättning i rörelseapparaten (muskler, senor, leder) hos den enskilde medarbetaren.

  • I tid kunna förebygga ohälsa.
  • Kunna identifiera problemområden för att kunna vidta åtgärder för att sänka ohälsotalen.
  • Kunna följa utvecklingen på gruppnivå av utvecklingen av skador, besvär och effekten av åtgärder.
  • Genomförande

  Vi mäter individens rörlighet, styrka och kondition. Vi registrerar också BMI, midjemått och eventuella smärtor. Efter testet analyseras resultaten och individen får feedback med förslag på åtgärder utifrån funktionsnivå. Vi har ett samtal med individen utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och ger individuellt rådgivning.

  Arbetsgivaren får en sammanfattande rapport på gruppnivå utifrån en analys av resultaten från kartläggningen med konkreta förslag på åtgärder, kopplat till arbetssituation

  Fysioterapeut/Sjukgymnast
  Du som arbetsgivare har möjlighet att erbjuda din a anställda snabb tid till fysioterapeut/Sjukgymnast För bedömning och eventuell behandling.

  Individuellt utformade skoinlägg

 • Vår hälsopedagog

  Hjälper företag att planera och genomföra hälsofrämjande satsningar på arbetsplatsen. När vi mår bra, har vi energi och ork att prestera på arbetet. Genom att satsa hälsofrämjande hjälper du dina anställda att ta ansvar för sin hälsa, genom ökade kunskaper och stöd i sin livsstilsförändring.

  Hälsofrukost
  Samtidigt som ni njuter av en god frukost, får ni veta mer om matens påverkan på vår hälsa och hur man med små förändringar kan stärka sin hälsa.

  Från risk till frisk
  En individbaserad tjänst. Förändringsprocessen startar med ett första hälsosamtal där medarbetaren tillsammans med Företagshälsan gör upp en målsättning utifrån en handlingsplan. Denna plan följs därefter regelbundet upp för att följa individens förändringsprocess. Uppföljningen består av ytterligare 3 eller efter överenskommelse fler hälsosamtal i motiverande anda. Uppföljningssamtalen pågår under 12 månader. Risk till Frisk avslutas med uppföljning av måluppfyllelse. Grundtanken är att medarbetaren själv skall följa handlingsplanen och utföra de aktiviteter/åtgärder som där överenskommits. Bra komplement till Hälsoprofilbedömningar.

  Livsstilsprogram
  När flera medarbetare önskar göra livsstilsförändringar är det positivt att få stöd i grupp. Då kan man utbyta erfarenheter och inspireras av varandra, samtidigt som man får kunskap och verktyg i samband med regelbundna tematräffar.

  Inspirationsföreläsningar
  Exempel på teman: Mål och motivation, Hälsokontot- uttag och insättningar genom din livsstil, Mat och hälsa, Motion.

 • Arbetsmiljöingenjör - fysisk arbetsmiljö

  Stor erfarenhet av att medverka vid ert svar till Arbetsmiljöverket i samband med myndighetens inspektioner.
  Arbetsmiljömätningar med förslag till åtgärder och stöd vid genomförande. Buller, belysning, maskinsäkerhet, luftföroreningar, ventilation och vibrationer är exempel på vad företagshälsovården kan hjälpa till att kartlägga och bedöma. Analyskostnader och hyra av utrustning tillkommer vid vissa mätningar.

  Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Vägledning vid utformning och revidering av företagets sätt att bedriva sitt arbetsmiljöarbete. Till exempel när det gäller att ta fram en arbetsmiljöpolicy, utarbeta rutiner för arbetsmiljöarbetet och genomföra riskbedömningar Medverkan vid om-, ny- eller tillbyggnation. Deltagande i arbetsmiljökommitté och arbetsmiljörond. Medverkan i samband med kvalitetssäkringsprojekt
  Efter offertöverenskommelse bedrivs utbildning inom varje del inom specialistområdet.

  Om inområdet arbetsmiljö erbjuder vi flera utbildningar. Läs med om dem här. 

 • Hälso- och arbetsmiljöprofilbedömning

  Syftet med hälso- och arbetsmiljöprofilbedömningen är att spåra och belysa eventuella brister/styrkor i arbetsmiljön (såväl fysiska som organisatoriska och sociala) samt i livsstil.

  Att satsa på hälsa på arbetsplatsen är en viktig komponent och det skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Det leder till ökad produktivitet, säkerhet och stark konkurrenskraft. I en hälsoundersökning kartläggs de viktigaste faktorerna som har betydelse för hälsan.

  Kontroll av vissa viktiga medicinska parametrar som blodvärde, kolesterol, blodsocker, blodtryck, vikt, längd, bukhöjd.

  Samt analys av individens riskfaktorer för ohälsa (frågeformulär, webbaserat), alkoholscreening och konditionstest.

  Om behov framkommer som är arbetsrelaterat vid hälsokontrollen ingår ett kostnadsfritt besök till företagsläkaren

  Tilläggstjänster:

  • EKG
  • Spirometri
  • Hörsel
  • PSA
  • Rapport samt rapportredovisning hos kund.

  Hälsoundersökningen sammanställs och redovisas på företaget muntligt eller skriftligt. OBS! Vissa delar utgår p.g.a. sekretess om antalet är under 15st.

 • Nyanställningsundersökning

  Många företag har idag som rutin att vid nyanställning göra en hälsodeklaration med drogtest och alkoholmarkörer. Nyanställningsundersökningen anpassas efter era behov och arbetsmiljörisker.

  • Kontroll av vissa viktiga medicinska parametrar såsom blodvärde, kolesterol, blodsocker, blodtryck, vikt, längd, bukhöjd.
  • Hörseltest
  • Lungfunktionstest
  • Drogtest och alkoholprover
 • Liten hälsokontroll

  I lilla hälsoundersökningen träffar den anställde vår företagssjuksköterska. Sjuksköterskan går då igenom ifyllt hälsoformulär och värderar resultaten av nedanstående provtagning tillsammans med den anställde. I samtalet skall levnadsvanor också diskuteras enklare råd kring kost och motion ges.
  I samband med bokning av hälsoundersökning väljer arbetsgivaren om vi på Företagshälsan ska följa upp eventuella avvikande provsvar eller om vi ska boka tid för uppföljning på vårdcentralen.

  I lilla hälsoundersökningen ingår:

  • Hälsoformulär
  • Längd och vikt
  • BMI
  • Midjemått
  • Blodsocker
  • Totalkolesterol
  • Blodtryck

  Arbetstagaren som varit på kontrollen får, om vederbörande vill, en skriftlig rapport av oss, vilket redogör för labbvärden.

 • Stor hälsokontroll

  Denna hälsoundersökning är fördelad på två besök. Först provtagning hos företagssjuksköterska och cirka en vecka senare besök hos läkare för uppföljning av den anställdes värden och en allmän läkarundersökning.

  I stora hälsoundersökningen ingår:

  • Levervärden              
  • Njurvärden                                                                                                        
  • Elektrolyter                
  • Blodfetter                   
  • Sköldkörtelvärde        
  • Blodbild                     
  • Blodsocker                
  • Blodtryck
  • Puls
  • EKG
  • Vikt
  • Längd
  • Midjemått
  • BMI

  Läkarundersökningen 

  Allmän fysisk undersökning samt genomgång av provsvar och testresultat.

  Tillägg

  PSA-prov
  Vid önskemål kan PSA-prov tas för att upptäcka tidig prostatacancer. Tillhandahålls som tilläggstjänst.

  Viktig information att läsa innan provtagning finns på Socialstyrelsens webbplats. 

 • Rehabiliteringsstöd

  Företagshälsovården kan medverka vid rehabiliteringsutredningar och anpassning av arbetsplatsen samt om en anställd drabbas av någon arbetsrelaterad sjukdom.

  • Specialistkompetens som företagsläkare, rehabkoordinator, ergonom och psykolog medverkar vid arbetsrelaterade sjukdomar.
  • Individuell rehabutredning
  • Medverkan vid arbetsanpassning
 • Sjuk & frisk

  Innefattas av Telefonrådgivning och professionell bedömning av sjuksköterska med hög tillgänglighet dygnet runt. Tjänsten anses vara kostnadseffektivt för både företaget och medarbetaren. Du får tillgång till tydlig statistik, bra överblick och en grundläggande analys. Tidiga signaler fångas upp och effekten blir en minskad sjukfrånvaro.

 • 1:a dags intyg

  Uppdraget utförs efter begäran från dig som arbetsgivare. Vi bokar ett möte där vi tillsammans med er går igenom problemet som uppstått och skriver en handlingsplan, samt gör en medicinsk utredning om det blir aktuellt, tillsammans med företagsläkaren utifrån dessa uppgifter.

  Kontakta oss för mer information.

 • Arbetsförmågebedömning

  Arbetsförmågebedömning handlar om att bedöma en medarbetares arbetsförmåga i de fall då den är oklar.

  Syftet är att förse arbetsgivaren med ett underlag som gör det möjligt att fatta beslut om vilken åtgärd som är mest lämplig. Arbetsförmågebedömning bidrar till att en medarbetare kan komma tillbaka till sitt arbete så snart som möjligt eller att sjukskrivning förhindras. Målgruppen för tjänsten är medarbetare med förändrad eller nedsatt arbetsförmåga pga. sjukdom eller skada. Tjänsten kommer ifråga när det finns ett behov för såväl den enskilde medarbetaren som arbetsgivaren, att snabbt få en samlad bedömning av arbetsförmågan.

 • Alkohol och droger på arbetsplatsen

  Du som arbetsgivare kan få hjälp med att utforma policys och handlingsprogram mot missbruk, kontakta oss för mer information.

 • Intyg

  Medicinska kontroller i arbetslivet
  Capio Företagshälsovård utför samtliga medicinska kontroller enligt AFS (2019:3) nedan följer några av dem.

  • Tjänstbarhetsintyg- vid arbete där det förekommer klättring med stora nivåskillnader,(kostnad för arbetsprov med EKG tillkommer)                             
  • Tjänstbarhetsintyg- vid arbete med bly & kadmium (analyskostnader tillkommer)                         
  • Tjänstbarhetsintyg- vid arbete med asbest, kvarts och oorganiska fibrer.                         
  • Tjänstbarhetsintyg- vid arbete med joniserande strålning.
  • Tjänstbarhetsintyg- arbete med allergiframkallande kemiska produkter                                        

  Körkortsintyg
  Pris enligt prislista     

  Medicinskt certifikat vid utlandstjänstgöring
  Pris enligt prislista

  Invaliditetsintyg
  Pris enligt prislista

 • Vaccination

  Oavsett om du är patient på vår vårdcentral eller Företagshälsovården så är du alltid välkommen att boka tid för vaccination på telefonnummer 0303-37 37 90.

  Detta gäller ej influencsavaccin som vi gör på vårdcentralen

 • Antikroppstest covid-19

  Välkommen att boka tid för antikroppstestning Covid-19 för ditt företag

  Intresset för att få veta om man haft Covid-19 är idag stort. Efterfrågan gällande gruppresultat för en personalgrupp är stor även från våra kundföretag för att kunna få en överblick och
  underlätta resursplanering för personalgruppen. Efter mycket efterforskning startar nu Capio Företagshälsa Stenungsund upp provtagning med ett plattformsbaserat antikroppstest för covid-19, SARS CoV-2 serologi. Denna antikroppstest är vetenskapligt kontrollerad och validerad samt följer Folkhälsomyndighetens ”Nationella strategi för diagnostik av covid -19”. Capio följer och uppdaterar nya riktlinjer från berörda myndigheter kontinuerligt.

  • Detta är en analys som påvisar om en person har antikroppar efter en genomgången covid-19 infektion.
  • Provet tas venöst (i armen) och skickas till ett godkänt laboratorium för analys.
  • Svaret får du inom två till fyra dygn (är ditt svar svagt analyseras det igen, denna analys kan ta upp till 10 dygn).
  • Svaret får du per brev. Viktigt att tänka på är att du ska ha varit symtomfri minst i två veckor innan du tar detta prov. Det är så lång tid det tar innan antikroppsmängden når en nivå där det är idé att mäta och få ett tillförlitligt svar.
  • Önskar ni som arbetsgivare en samlad svarsstatistik behöver ni vara fler än 15 personer och rapporten debiteras separat.

  Pris: 875 kr

  Boka tid: 0303-373790

  Capio Företagshälsa Stenungsund bidrar med aggregerade och anonymiserade data från provtagningen till Folkhälsomyndigheten för att vi ska få en tydligare bild av hur stor del av samhället som har bildat antikroppar mot viruset.

  Boka tid på 0303-373790.
  Gruppbokningar sker via