Vård online
Vård online
händer

Kvalitet – Capio Specialistkliniker

Capio Specialistkliniker har valt att organisera verksamheten utifrån våra specialiteter, allt för att kunna leverera den bästa möjliga vården för varje enskild patient. Vi ska förbättra hälsan i vardagen.

Vi har ca 900 medarbetare fördelade på ca 30 enheter över landet.

Vår organisation är indelad i fyra patientområden: psykiatri, ögon, lokala sjukhus (Lundby Specialistsjukhus i Göteborg och Läkargruppen i Örebro) samt övriga somatiska specialiteter (gynekologi, urologi, öron näsa hals, hudsjukdomar, kirurgi och obstetriskt ultraljud).

Patientnöjdhet

Patientnöjdhet mäts med frågan ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till någon i din situation?” och svarsalternativ 0-10.

Med dessa siffror räknar vi fram Net Promotor Score (NPS).

Det är andel personer som svarat 9-10 (ambassadörer) minus de som svarat 0-6 (kritiker). NPS kan ge ett resultat mellan -100 och 100, där närmare 100 innebär fler ambassadörer.

Nöjda patienter med förbättrad livskvalitet

Resultat för hela Sverige: 86%
Källa: Gynopregistret

Resultat 2021: 0,60. Resultat 2020: 0,34. Mätningen är gjord enligt EQ-5D vilket är ett är ett standardiserat instrument som mäter hälsorelaterad livskvalitet, oavsett sjukdomsbild. Siffran anger beräkning av effektstorlek (graden av en åtgärd/behandlings inverkan) där 0,2 anger låg effekt, 0,4-0,5 medelhög effekt och 0,6-0,8 hög effekt.
Källa: Egen mätning

Resultat 2020: 97%
Källa: Egen enkät

Information och bemötande

Blev du bemött med medkänsla och omsorg?

Fick du tillräckligt med information om din vård/behandling?

Kvalitetens fyra hörnstenar

Vårt fokus under 2021

Öka tillgängligheten genom att införa:

 • chattfunktion på flera enheter
 • digital vårdkedja mellan primärvård och gynekologi
 • digitala optikerremisser.

Öka standardiseringen av processer som genomförs i flera patientområden: 

 • gråstarroperationer
 • tonsilloperationer.

Förbättra avvikelsehanteringen:

 • utbildning och flera workshops
 • förenklat avvikelseformulär
 • utbildningsfilm för hur man rapporterar en avvikelse.

Ännu bättre under 2022

medarbetare skriver

Under 2022 kommer vi att fokusera på följande:

 • Införa centrumbildning för arbete med livsstilsfaktorer.
 • Arbeta för att öka patienters delaktighet i vården genom att bl.a. införa patientpaneler.
 • Förbättra tillgängligheten via telefon och genom att införa chattfunktion på flera enheter.
 • Implementera gemensamma standardiserade processer (gråstarroperationer och tonsilloperationer).
 • Fortsätta utveckla digitala vårdkedjor med primärvården inom fler specialiteter t.ex. psykiatri.

Kvalitets- och miljöpolicy