Vård online
Vård online

Capio Äldre och Mobil Vård

Affärsområdet är organiserat i fyra olika patientområden. Det fjärde patientområdet omfattar de verksamheter som är under uppbyggnad, vilka är Capio bemanning, Capio Geriatrik Sollentuna samt Capio Närsjukhus Simrishamn.

Beskrivning av verksamheten

Prehospital vård där akut- och jourläkarbilar gör bedömningar och insatser i hemmet efter att blivit utkallade av SOS Alarm

Specialiserad rehabilitering (vårdval) efter vård på akutsjukhus vilket omfattar rehabilitering efter ortopedkirurgisk operation, rehabilitering efter thoraxkirurgisk operation, rehabilitering efter medicinsk behandling. Patienter som genomgått kirurgisk operation eller som genomgått amputation.

Patienter som i samband med akut sjukdom, trauma eller planerad behandling drabbats av multipla symptomgivande samtidiga skador/sjukdomar inom ett eller flera organsystem. Behovet av specialiserad rehabilitering ska vara särskilt omfattande med förväntad lång vårdtid. Dessa patienter kommer efter remiss från akutsjukhus.

Öppenvårdsrehab inom vårdval primärvårdsrehabilitering med tilläggsuppdrag som exempelvis rehabkoordinatorer.

Geriatrisk slutenvård - Geriatriken har ett primärt upptagningsområde men valfrihet råder för patienterna. Samtliga patienter kommer på remiss vilket även kan vara genom telefonförfrågan från ambulans eller jourläkare. Cirka 50 procent av patienterna kommer direkt från hemmet. 

Geriatrisk öppenvård -  Är i huvudsak inriktad på utredning av personer med misstänkt kognitiv svikt där steg 1 utredning är genomförd inom primärvård. Inom öppenvården genomförs även minnesutredningar samt osteoporosutredningar. På osteoporosmottagningen erbjuder vi patienter DXA som utförs i egen regi.

ASIH -  Avancerad sjukvård i hemmet är ett komplement eller alternativ till slutenvård när den basala hemsjukvården inte räcker till. Under 2020 tillkom ett tilläggsuppdrag med anledning av covid-19 speciellt inriktad på insatser i SäBo. Auktorisation gäller upptagningsområde. Patienter kommer på remiss

SPSV - specialiserad palliativ sluten vård. Patienter kommer på remiss och kan komma från hela regionen. Vårdvalet gäller specialiserad vård i livets slutskede med avancerad smärt- och symtomlindring och stöd till närstående. Ett multiprofessionellt team ska erbjuda vård dygnet runt, bland annat genom avancerad smärt- och symtomlindring och stöd till närstående.

Läkarinsatser i SäBo Vårdvalet handlar om att erbjuda primär läkarvård dygnet runt i form av planerade och oplanerade medicinska bedömningar, utredningar och behandlingar. De boende listar sig sedan på oss som läkarorganisation.

Fokus för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet

 • Fokus för kvalitetsarbetet 2020 var att fortsätta arbetet med att få ihop ett affärsområde. Arbetet påbörjades med gemensam utbildning i Riskanalys och alla verksamheter genomförde en sådan. Utifrån den togs handlingsplaner fram och mål sattes. Affärsområdet satte även upp gemensamma övergripande mål.
 • Arbetat med att ta fram gemensamma rutiner efter best practice inom de olika patientområdena
 • I början av mars 2020 kom pandemin och den innebar att verksamheterna fick ställa om till att vårda Covid-patienter. En enhet fick stänga ner sin verksamhet för att personal skulle finnas i beredskap för fältsjukhuset som sedan inte öppnades.
 • Under 2020 öppnades tre nya verksamheter i januari, en flyttade i maj och ytterligare en ny verksamhet öppnade i november. Den verksamheten var tvungen att forcera öppnandet av vårdplatser då pandemins andra våg slog till.
 • Ett stort arbeta har lagts ner på att säkra tillgången på syrgas genom så kallad egentillverkad medicinsk produkt vid två olika lokalisationer.
 • Mycket arbete har lagts ner på att införa ett digitalt process- och dokumentationsstöd i delar av verksamheter som pilotprojekt. Detta för att förenkla för vårdpersonal men även för att göra patienten mer delaktig i sin vård. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021 samt då även involvera patienter mer att utföra egenkontroller ex, att hjärtsviktspatienter rapporterar sin vikt.
 • Flera verksamheter har nu direktöverföring av PNA (patient nära analyser) och vitalparametrar. Målsättning är att detta ska införas i samtliga slutenvårdsverksamheter under 2021.

Under 2021 planeras även att utveckla ett patientområdesgemensamt informationsmaterial till patienter och närstående samt att utveckla verktyg för uppföljning av kvalité och produktion.

Arbetet med att ta fram CPI:er är påbörjat och kommer bli ett prioriterat område under 2021.

Miljö och kvalité

Utgångspunkten i vårt miljöarbete är vår miljöpolicy och kvalitetspolicy. Äldre och mobil vård bildades 2019 av tre olika bolag. På hösten samma år certifierades ÄMV gemensamt för Miljö och Kvalité enligt ISO 14001 och 9001. Nacka geriatriken är även certifierade för arbetsmiljö 45001. Målsättningen är att hela ÄMV ska certifieras för arbetsmiljö under 2022.

Långsiktigt hållbarhetsarbete

ÄMV ska medverka till en långsiktig hållbar utveckling som är naturligt integrerad i den dagliga verksamheten genom att vi:

 • Ger en god vård i alla led.
 • Ständigt förebygger och minskar på miljöbelastningen med fokus på läkemedel, inköp transporter.
 • Alltid väger in livscykelperspektivet vid val av produkter och tjänster, så att vi får en så liten miljö- och energibelastning som möjligt, och bidrar därmed till en hållbar utveckling.
 • Efterlever för oss gällande lagstiftning och andra krav inom miljö- och energiområdet.
 • Är öppna mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden om vår miljö- och energipåverkan och vårt ekologiska hållbarhetsarbete.

Vårt ledningssystem

Vi har ett godkänt ledningssystem enligt ISO standard 14001 och för kvalité ISO 9001.