Vård online
Vård online

Capio Närsjukvård

Capio Närsjukvård erbjuder primärvård inom allmänmedicin samt barnhälsovård, mödravård, arbetsterapi och fysioterapi på drygt 100 platser runt om i Sverige.

Beskrivnining av verksamheten

Patienter 

Som vårdgivare inom primärvård har vi ett brett uppdrag, vi tar hand om patienter i livets alla skeden.  

På våra vårdcentraler tar vi hand om patienter med akuta tillstånd som inte kräver sjukhusvård, till exempel sårskador, allergiska reaktioner och infektioner. Vi gör icke akuta utredningar av till exempel ryggbesvär och trötthet. Vi tar också hand om patienter med kroniska sjukdomar som diabetes, hypertoni, KOL och hjärtsvikt. Vi hjälper patienter med lätta och medelsvåra besvär av psykisk ohälsa samt patienter som har besvär med muskler och leder och behöver hjälp med rehabilitering.  

På våra barnmorskemottagningar följer vi våra patienter genom hela graviditeten och på våra barnavårdscentraler följer vi barnets utveckling från födsel upp till sex års ålder. Vi har det medicinska ansvaret för patienter med hemsjukvård och patienter som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO). 

Vårdkedjan  

Mottagningarna inom Capio Närsjukvård erbjuder primärvård och arbetar på uppdrag av 13 regioner runt om i Sverige. Våra patienter listar sig hos oss genom vårdvalet.  

Att vara vårdgivare inom primärvården innebär att vi kan befinna oss i olika steg av en patients vårdkedja. Många gånger är det vi som först möter en patient med nytillkomna besvär, vid behov hänvisar vi patienten vidare eller skickar en remiss till rätt instans. Primärvården sköter även merparten av patienterna med folksjukdomar såsom diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt och KOL. Vi tar också hand om patienter som till exempel behöver uppföljning efter en sjukhusvistelse. 

På vissa orter bedriver vi öppen specialistsjukvård inom bland annat urologi, kardiologi, allmänkirurgi och ortopedi.  

Geografi 

Vi har mottagningar på drygt 100 platser i 13 olika regioner, från Ystad i söder till Umeå i norr.  

Nyckeltal 

Verksamheten omfattar 96 vårdcentraler, 2 fristående BVC, 4 rehabenheter,1 närakut, 4 jourmottagningar, 2 enheter med öppen specialistvård, 2 företagshälsovård, 1 privatmottagning samt vår digitala och nationella tjänst Capio GO. 

Vid utgången av 2020 var 890 617 patienter listade på våra vårdcentraler och 52 938 barn listade på våra barnavårdscentraler.  

Under 2020 gjordes knappt 2,5 miljoner patientbesök till våra olika kompetenser (varav 855 000 läkarbesök, 1 250 000 besök till sjuksköterska, 276 000 besök till paramedicinska kompetenser (fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist) samt 115 000 besök till psykolog/kurator). Därutöver ett stort antal besök till BVC och MVC. Året 2020 har varit starkt präglat av den pågående Coronapandemin, vilket medförde en minskning av fysiska kontakter med nästan 400 000 besök. 

Under 2020 genomfördes 481 000 digitala patientkontakter, varav 86 000 var vårdgivarinitierade kontakter (de senare är framförallt kontakter som tagits med patienter med en eller flera kroniska sjukdomar). Detta är en stor volymökning jämfört med 2019 och förklaras till stor del av att vi under pandemin ställt om från fysiska kontakter/besök till digitala (chatt/video) kontakter. 

Medarbetare 

Antalet heltidsanställningar (FTE) inom Capio Närsjukvård är 2721 st. 

Det finns många olika yrkeskategorier bland våra medarbetare. De vanligaste är sjuksköterska, läkare, undersköterska, kurator, psykolog, psykoterapeut, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, barnmorska, barnsjuksköterska, medicinsk sekreterare och receptionist.  

Fokus för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet  

  • Säkerställa att vi kan utföra vårt uppdrag anpassat efter nya förutsättningar under Corona-pandemin
  • Digital tillgänglighet
  • Patientsäkerhet 
  • Intervjuer med patienter

Inom Capio Närsjukvård har vi formulerat ett antal punkter som vi vill lova våra patienter. Arbetet med dessa patientlöften påbörjades under hösten 2020 och kommer att vara fokus för vårt arbete framöver.  

  • En kontakt sedan bär vi ansvaret (patienten ska bara behöva kontakta oss en gång och därefter få hjälp)
  • Patienten får kontakt med oss inom 15 minuter, och känner sig välinformerad kring nästa steg
  • Vi är tillgängliga 7-22 alla dagar (när din vårdcentral inte är öppen får du hjälp digitalt) 
  • Vi tar emot dig som är patient inom Capio oavsett vilken av våra vårdcentraler du är listad på
  • Vi mäter och följer regelbundet upp vår kvalitet