Vård online
Vård online

Capio Ortopedi

Affärsområdet Capio Ortopedi består av fyra Capioenheter i ett nätverk med fokus på främst ortopedi och rörelseapparaten. Inom affärsområdet finns även verksamhet inom reumatologi, radiologi, kirurgi, rehabilitering, dermatologi och även i samarbete med Capio Ögon oftalmologi.

Beskrivning av verksamheten

Capio Ortopediska Huset är en av Stockholms största centra för planerad ortopedisk kirurgi. Verksamheten har fyra huvudgrenar: höft/knäproteskirurgi, fotkirurgi, artroskopisk kirurgi och allmänortopedi. Vi har som mål att vara patienternas och remittenternas förstahandsval inom ortopedi. Capio Ortopediska Huset har sina lokaler i Globenområdet i Stockholm. 

Capio Artro Clinic  består av en högspecialiserad mottagning med inriktning på den aktive patienten och fokus på idrottsskador, rehabilitering och operation av kroppens alla större leder. Vi tar hand om patienter i alla åldrar, från barn i skolåldern upp till patienter 80 år och äldre. Vi hjälper många av landets idrottsorganisationer med sina aktiva. Vi behandlar våra patienter med rehabilitering och kirurgi, ofta i kombination. Verksamheten är lokaliserad till Sophiahemmet på Östermalm i Stockholm och rehabverksamheten finns både på Sophiahemmet och vid Globenområdet. Capio Artro Clinic är unikt – vi utför drygt 20 % av alla korsbandsoperationer i Sverige och är den enda klinik som är certifierade inom FIFA.

Capio Movement är ett modernt specialistsjukhus på flera olika lokalisationer med bred kompetens och erfarenhet inom rörelseorganens sjukdomar inklusive reumatologi. I vår verksamhet bedrivs röntgen, MR, slutenvårds- och öppenvårdoperationer, vårdavdelning, mottagning och rehabilitering. Verksamheten bedrivs i fyra lokaler sedan våren 2019, i två lokaler i centrala Halmstad, vid Varbergs Kurort och i centrala Helsingborg. Vi har nära samarbete med den offentliga sjukvården och närsjukvården. Vårt mål är att vara ledande i utvecklingen av en säker och högkvalitativ vård.  

Capio Movement erbjuder kvalificerad behandling, vård och rehabilitering för patienter med skador och besvär i leder, muskler och skelett, samt även vård för patienter med reumatiska sjukdomar i form av utredning, behandling, rehabilitering samt reumakirurgi. Vi behandlar allt från idrottsskador till ledsvikt (artros) och proteskirurgi, samt reumatiska ledproblem. 

Capio Specialistvård Motala bedriver specialistsjukvård vid lasarettet i Motala. Verksamheten sker i huvudsak på uppdrag av och i nära samverkan med Region Östergötland. Uppdraget innefattar att tillhandahålla hälso- och sjukvård med tillhörande anestesi- och operationsverksamhet inom ortopedi och kirurgi. Ett geografiskt områdesansvar för boende i västra Östergötland gäller för stora delar av uppdraget. Vi innehar även auktorisation för att bedriva öppen specialiserad hudsjukvård. Samverkansparter inom regionen är framför allt Närsjukvården i väster, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, Barn och kvinnocentrum, Sinnescentrum, samt Hjärt- och medicincentrum.

Nyckeltal 2020

Besök (ex läkare, sjuksköterska, rehab)

107002
Operationer (öppenvård, slutenvård) 19003
Antal medarbetare 493


Fokus för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet

Capio Ortopediska Huset

 • Vi har under 2020 implementerat ett arbetssätt som möjliggör höft- och knäplastiker i dagkirurgi, hittills har vi gjort ca 60 sådana operationer, vilket gör oss sverigeledande inom detta område.
 • Ökad möjlighet till dynamiska läkarundersökningar genom utbildning och inköp av ny ultraljudsapparat
 • Pågående blödningsstudie med minskad andel blödningar som resultat. Andelen förbandsbyten har minskat från 45 till 20%
 • Vi har infört ”Capio Ortopediska Huset Online” – en digital kommunikationskanal som har blivit mycket uppskattad av såväl medarbetare som patienter. Här kan även bilder och informationsmaterial skickas.
 • I december 2020 blev vi certifierade att utföra fotledsproteser i egen regi

 Capio Artro Clinic

 • Inrättande av ett medicinskt råd för ökat fokus på vårt kvalitetsarbete
 • Covid-19 pandemin har givetvis påverkat arbetet på kliniken och en rad förändringar har implementerats under året. Tex har väntrum möblerats om för att underlätta ökat avstånd, städning har utökats, hygienutbildning med all personal har genomförts och förändringar i mottagningsscheman har implementerats så att trängsel i väntrum i största möjliga mån har kunnat undvikas. Sedan november har all personal på sig munskydd och/eller visir genom hela arbetspasset för att minska smittspridningen.
 • Uppstart av chattfunktion på mottagningen för patienter för en ökad tillgänglighet. 
 • Hemsidan har uppdaterats med information på engelska, även vår telefonväxel har nu ett tydligt engelskt alternativ. 
 • Arbete med förbättringar utifrån resultat från medarbetarundersökning på enhets- och ledningsnivå har fungerat som arbetsmål under året.
 • Ett nytt ledningssystem inrättats, med representanter från alla berörda kliniker i affärsområdet. Dokumentations- och avvikelsessystemet har migrerat till en ny version. 

Capio Movement

 • Ny certifiering av miljö och kvalitets certifieringar.  
 • Fortsatt utveckling för patienterna att boka sina besök på nätet direkt via webtidboken   
 • Utvecklat flöden och produktionen med den nya MR kameran.  
 • Två nya undersökningsrum på Kusthotellet reumas mottagning 
 • Gruppdiskussioner av fysioterapeut, arbetsterapeut och sjuksköter på reumatologen levnadsvanediskussioner för patienter.    
 • Vi har byggt färdigt vår nya sterilcentral i anslutning till vår operationsenhet   
 • Förvärvat röntgenklinik och utökat den bilddiagnostiska kapaciteten och verksamheten med ultraljud och datortomografi.  

Capio Specialistvård Motala

 • Ett arbete för att förbättra våra flöden från remiss till opererad patient har pågått under 2020 och har mynnat ut i flera förbättringsarbeten bla för att få en optimerad pat till operation för att inte ha några undvikbara strykningar. Arbetet kommer att fortsätta under 2021. 
 • Ett förbättringsarbete kopplat till internrevisionen av studentprocessen har mynnat ut till förbättrad information till våra studenter på vår hemsida samt förbättrad/gemensam checklista för introduktion och en utvärderingsenkät.
 • Införande av årshjul på operation
 • Förbättrad operationsplanering med digital operationsanmälan