Vård online
Vård online

Capio St Görans Sjukhus

S:t Göran är ett akutsjukhus för vuxna patienter och ligger på Kungsholmen. Sjukhuset är Stockholms mest centralt belägna akutsjukhus och ett av landets största räknat till antalet akuta patienter.

Beskrivning av verksamheten

Capio S:t Göran är ett lagom stort sjukhus, tillräckligt stort för att kunna erbjuda en bred verksamhet inom ett 30-tal medicinska specialiteter. Samtidigt är vi en tillräckligt liten organisation för att alla medarbetare ska kunna vara med och påverka. På en punkt skiljer vi oss helt från andra sjukhus. Capio S:t Göran var landets första sjukhus att drivas som aktiebolag, med start 1994. Vi ingår sedan 2000 i en av Europas ledande privata vårdkoncerner, Capio AB, och är det första och hittills enda akutsjukhuset i Sverige med en privat ägare. Samtidigt har vi ett mycket gott samarbete med de andra sjukhusen i Stockholm.

Lokaler
Vårdplatser 345
Operationssalar 12
Pacemakeroperationssal 1
PCI-lab 1

Medarbetare
Läkare 527
Sjuksköterskor 862
Usk/Biträden 463
Övriga 504
Totalt 2 356

Produktion
Akuta slutenvårdstillfällen 30 175
Medelvårdtid akut slutenvård 3,19
Elektiva slutenvårdstillfällen 4058
Medelvårdtid elektiv slutenvård 1,63
Akuta öppenvårdstillfällen 53 575
Elektiva öppenvårdstillfällen 167 220
Operationer Ca 7800

Specialiteter:
Internmedicin, neurologi och strokevård, kardiologi, kirurgi, urologi, ortopedi, anestesi och intensivvård, klinisk fysiologi, radiologi, smärtbehandling.

Övriga specialistkompetenser:
Akutmedicin, hematologi, lungmedicin, gastroenterologi, endokrinologi, bröstkirurgi och plastikkirurgi, onkologi, övre och nedre gastrointestinal kirurgi, handkirurgi, axelkirurgi, höftkirurgi, knäkirurgi.

Primärt serviceområde:
Akalla, Bromma, Ekerö-Mälaröarna, Husby, Hässelby-­Vällingby, Kista, Kungsholmen, Norrmalm, Rinkeby, Spånga, Tensta, Vasastan och Östermalm. Området har sammanlagt ca 420 000 invånare.

Fokus för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

Under 2020 har sjukhuset framförallt fokuserat på att ställa om vår verksamhet till pandemins konsekvenser. Utöver det kontinuerliga arbete som det har inneburit har sjukhuset bla:

  • Startat ett personalstödjande team som primärt har arbetat med att fånga upp våra medarbetare som har utsatts för stor påfrestning under pandemin och framåt.
  • Tagit fram och implementerat ett verktyg för att samla in, hantera och implementera förbättringsförslag från våra medarbetare.
  • Möjliggjort för män som vill testa sig för prostatacancer att själv skapa en remiss genom Prostatacancercentrums hemsida
  • Förändrat det preoperativa elektiva flödet genom att patienten anmäler sig i huvudentrén och kallas till centraloperation via en ”restaurangpuck” vilket både har visat sig öka den värdeskapande tiden för patienten samt minskat trängsel och därmed ökad risk för Covid-19 smitta.
  • Arbetat med att integrera personcentrerat arbetssätt med det digitala IT-verktyget NOVA Ward som möjliggör patientnära och mobilt arbete med tablets såväl som digitala visualiseringstavlor på klinikens slutenvårdsavdelningar. Verktygen skapar möjligheter för förbättrat teamarbete, smidigare kommunikation och ger nya möjligheter att involvera patienten i sin vård och sitt sjukdomsförlopp.
  • Under året utvecklat den digitala mottagningen för alla mottagningar för att möta pandemins krav på förändrade arbetssätt för att minimera smittspridningen av covid-19
  • Flyttat in en mängd avdelningar och mottagningar i nya lokaler, tagit nya moderna operationssalar i drift och förberett inflyttning till en ny intensivvårdsavdelning.
  • Deltagit i ett EKG-projekt där Medicintekniska avdelningen tillsammans med IT, akutmottagningen och flera av sjukhusets vårdavdelningar testat möjligheten att kunna följa EKG på surfplatta samt enkelt kunna genomföra digital vidimering. Projektet strävar efter att öka patientsäkerheten, effektivisera arbetssättet samt få hållbarhets- och arbetsmiljöeffekterna genom att frångå pappershantering.

Året 2020 har inneburit många förändringar från hur ett år på akutsjukhus brukar vara, pandemin har utmanat verksamheten på nästan alla tänkbara sätt. Höjda beredskapslägen och regionens inriktningsbeslut under en tid som innebar att högsta möjliga kvalitet på vård skulle ges, pressade situationer, svåra beslut, trötthet bland personal, från början obefintligt kunskapsläge om sjukdomen etc. har påverkat patientsäkerheten. Alla insatser och förändringar har dock strävat mot att utsätta patienter och medarbetare för så få risker som möjligt.

Under året har sjukhusets medarbetare visat prov på ett enastående samarbete och hanterat alla utmaningar med just det engagemang och mod som framhålls i våra värderingar. Läs gärna mer om vårt arbete här >