Capio Äldre och Mobil Vård

Affärsområdet är organiserat i fyra olika patientområden. Det fjärde patientområdet omfattar de verksamheter som är under uppbyggnad. Vid årskifter var det Capio bemanning samt Sollentuna geriatriken som var planerad att starta 1:a maj 2020 men på grund av överklagande av upphandlingen inte startade förrän 1:a november. I det nya patientområdet finns även för tillfället Simrishamns sjukhus med planerad övertagning 1:a maj 2021.

Beskrivning av verksamheten

Prehospital vård där akut- och jourläkarbilar gör bedömningar och insatser i hemmet efter att blivit utkallade av SOS- alarm

Specialiserad rehabilitering (vårdval) efter vård på akutsjukhus vilket omfattar rehabilitering efter ortopedkirurgisk operation, rehabilitering efter thoraxkirurgisk operation rehabilitering efter medicinsk behandling. Patienter som genomgått kirurgisk operation eller som genomgått amputation.

Patienter som i samband med akut sjukdom, trauma eller planerad behandling drabbats av multipla symptomgivande samtidiga skador/sjukdomar inom ett eller flera organsystem. Behovet av specialiserad rehabilitering ska vara särskilt omfattande med förväntad lång vårdtid. Dessa patienter kommer å remiss från akutsjukhus.

Öppenvårdsrehab inom vårdval primärvårsrehabilitering med tilläggsuppdrag som exempelvis rehabkoordinatorer.

Geriatrisk öppen och slutenvård - Geriatriken har ett primärt upptagningsområde men valfrihet råder för patienterna. Öppenvård är i huvudsak inriktad på utredning av personer med misstänkt kognitiv svikt där steg 1 utredning är genomförd i primärvård. Samtliga patienter kommer på remiss vilket även kan vara n telefonförfrågan från ambulans eller jourläkare. Cirka 50 % av patienterna kommer direkt från hemmet.

ASIH-  Avancerad sjukvård i hemmet är ett komplement eller alternativ till slutenvård när den basala hemsjukvården inte räcker till. Under 2020 tillkom ett tilläggsuppdrag med anledning av covid-19 speciellt inriktad på insatser i SäBo. Auktorisation gäller upptagningsområde. Patienter kommer på remiss

SPSV- specialiserad palliativ sluten vård. Patienter kommer på remiss och kan komma från hela regionen. Vårdvalet gäller specialiserad vård i livets slutskede med avancerad smärt- och symtomlindring och stöd till närstående. Ett multiprofessionellt team ska erbjuda vård dygnet runt, bland annat genom avancerad smärt- och symtomlindring och stöd till närstående.

Läkarinsatser i SäBo Vårdvalet handlar om att erbjuda primär läkarvård dygnet runt i form av planerade och oplanerade medicinska bedömningar, utredningar och behandlingar. De boende listar sig sedan på oss som läkarorganisation.

Fokus för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet

  • Fokus för kvalitetsarbetet 2020 var att fortsätta arbetet med att få ihop ett affärsområde. Arbetet påbörjades med gemensam utbildning i Riskanalys och alla verksamheter genomförde en sådan. Utifrån den togs handlingsplaner fram och mål sattes. Affärsområdet satte även upp gemensamma övergripande mål.
  • Arbetat med att ta fram gemensamma rutiner efter best practic inom de olika patientområdena
  • I början av mars 2020 kom pandemin och den innebar att verksamheterna fick ställa om till att vårda Covid-patienter. En enhet fick stänga ner sin verksamhet för att personal skulle finnas i beredskap för faltsjukhuset som sedan inte öpnnades.
  • Under 2020 öppnades tre nya verksamheter i januari, en flyttade i maj och ytterligare en ny verksamhet öppnade i november. Den verksamheten var tvungen att forcera öppnandet av vårdplatser då pandemin andra våg slog till.
  • Ett stort arbeta har lagts ner på att säkra tillgången på syrgas genom så kallad egentillverkad medicinsk produkt vid två olika lokalisationer.
  • Mycket arbete har lagts ner på att införa ett digitalt process- och dokumentationsstöd i delar av verksamheter som pilotprojekt. Detta för att förenkla för vårdpersonal men även att för att göra patienten mer delaktig i sin vård. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021 samt då även involvera patienter mer att utföra egenkontroller ex, att hjärtsviktspatienter rapporterar sin vikt.
  • Flera verksamheter har nu direktöverföring av PNA (patient nära analyser) och vitalparametrar. Målsättning är att detta ska införas i samtliga slutenvårdsverksamheter under 2021.

Under 2021 planeras även att utveckla ett patientområdesgemensamt informationsmaterial till patienter och närstående samt att utveckla verktyg för uppföljning av kvalité och produktion.

Arbetet med att ta fram CPI:er är påbörjat och detta kommer bli ett prioriterat område under 2021.

Beställ kvalitetsrapport 2020

Fyll i dina uppgifter så skickar vi en kvalitetsrapport till dig.

Välj vilken kvalitetsrapport du vill beställa
Godkännande