Projekt Ätstörning

Perfektionsim inom psykiatrin

Detta projekt har som mål att genomföra flera studier med kognitiv ansats för att studera och analysera perfektionism som begrepp (faktoranalytiska studier) och testa ut teorier/modeller som bäst förklarar perfektionism i selekterade grupper samt utvinna strategier för att bearbeta perfektionism i kliniska urval. Studien inkluderar grupper där vi förväntar oss hög andel perfektionism; en klinisk grupp bestående av patienter med svår anorexia nervosa, läkar-psykologstudenter och en grupp med högpresterande idrottsutövare. Från normalbefolkningen tas ett slumpmässigt urval som referensgrupp men också en grupp vuxna från den samiska befolkningen i Kautokeino och Karasjok i Norge för att undersöka kulturellt betingade skillnader.

Metod
Studien är en multi-center studie och sker i samarbete mellan Capio Ätstörningscenter i Sverige och Norge samt universitetet i Tromsö, Norge. Data samlas in över två tidpunkter med ett och ett halvt års mellanrum i följande fyra grupper: 1) kvinnliga patienter i åldern 18-40 år med DSM-IV diagnostiserad anorexia nervosa (datainsamling vid Capios enheter) 2) ett större slumpmässigt urval från normalpopulationen (Norge), 3) medicin- och psykologistudenter på universitet i Tromsö (Norge) och 4) en grupp ur en databas med samisk befolkning från ett annat projekt, matchat på urvalskriterierna i grupp 1-3 (Norge). Insamling av data sker huvudsakligen genom standardiserade självsvarsformulär.

Övergripande projektledare är:
Gunn Petersen, PhD, universitetssjukhuset Nord-Norge.

Övriga samarbetspartners i Norge består av:
Oddgeir Friborg, PhD, universitetet i Tromsö, Svein Bergvik, Postdoc, universitetet i Tromsö, Jan H Rosenvinge, Professor, universitetet i Tromsö, Rolf Wynn MD, PhD, universitetet i Tromsö, Monika Fagerli, Psykolog, Capio Anorexi Center, Fredrikstad. 

I Sverige: Erika Nyman-Carlsson, Beteendevetare, doktorand, Capio Ätstörningscenter, Stockholm och Mikael Karlsson, Sjuksköterska, Capio Ätstörningscenter, Varberg.

 

 

Eating Disorder Inventory – 3

Bakgrund och tidigare forskning

Syftet med studien var att validera och psykometriskt testa den nya versionen Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3) då det finns ett behov av validerade instrument som screening, beslut- och behandlingsstöd. Detta genomfördes genom att undersöka om instrumentet skiljer sig på de olika delskalorna i EDI-3 mellan en matchad normalpopulation och ätstörda diagnostiserade patienter (anorexia nervosa, bulimia nervosa samt ätstörning UNS). EDI är troligen ett av de mest frekvent använda standardiserade självskattningsinstrumenten vid ätstörning och består av subskalor som reflekterar och fångar in psykologiska symtomsammansättningar som visat sig vara relevanta hos individer med ätstörningar. EDI är användbart vid fallkonceptualisering och vid behandlingsplanering för individer med en misstänkt eller bekräftad ätstörning. Det är också ett värdefullt forskningsverktyg för att beskriva och identifiera meningsfulla subgrupper och utvärdera behandlingsresultat.

Projektet är avslutat och den svenska översättning är i tryck och finns på marknaden för användning där Erika Nyman Carlsson är huvudförfattare. En direktöversatt norsk version är också i tryck samt att det planeras för en finsk översättning av samma manual. 

En valideringsartikel är nu också publicerad i Nordic Journal of Psychiatry:  

Utöver detta har även Erika Nyman Carlsson bidragit med ett kapitel om EDI i den senaste upplagan av Encyclopedia of Feeding and Eating Disorders. Tillsammans med instrumentets upphovsmakare David M. Garner har nu detta publicerats online samt kommer att ges ut i bokform under 2017.

 

Missbruk och ätstörning

Beroendeproblematik och ätstörning är två av de psykiatriska diagnoserna som förknippas med högst dödlighet, kroniska sjukdomstillstånd och hög risk för återfall. De patienter som utvecklat båda diagnoserna har en mycket svårartad symptombild med en lång tillfrisknandeprocess.

Det finns väl utvecklade behandlingsmetoder för båda diagnoserna och idag behandlas dessa tillstånd separat genom sekventiell behandling och i bästa fall parallellt då riktlinjerna är att samordna insatserna för samsjuklighet. KBT är förstahandsvalet för båda diagnosgrupperna vilket ger goda förutsättningar att framarbeta en behandlingsmetod för att angripa både missbruket och ätstörningen Integrativa behandlingsmodeller har antytts i forskning vara till fördel vid behandling av missbruk och samtidig psykisk sjukdom.

Kunskapsluckan inom detta område behöver åtgärdas. Inom Capio Psykiatri finns både specialistkompetens inom ätstörning såväl missbruk. Den kliniska erfarenheten säger att det blir allt vanligare med denna typ av samsjuklighet och att resursrena för att behandla detta parallellt eller integrativt är begränsade. Dessutom kräver det mycket av en patient att genomgå två skilda behandlingar samtidigt med tanke på att funktionsnivån är försämrad under sjukdom. Sammanfattningsvis påvisar bakgrund ovan behovet av att satsa på denna patientgrupp.

Under 2016 erhöll Capio Ätstörningscenter och Capio Maria PRIO medel för att utveckla samarbetet och behandlingsinsatserna för patienter med ätstörning och samtidigt missbruk. Projektet syftar till att sammanställa en behandlingsmanual som integrerar dessa två sjukdomstillstånd, pilottesta och implementera denna i verksamheten. Behandlingsmanualen kommer att integrera evidensbaserade behandlingsformer för båda diagnoserna och den teoretiska basen är utifrån ett kognitivt beteendeterapeutisk förhållningssätt. Inkluderat i manualen kommer även arbete med motivationshöjande behandling inkluderas utifrån Motivation Enhancement Therapy (MET).

Projektet kommer att bedrivas inom Capio Psykiatri Stockholm i ett samarbetsprojekt mellan Capio Marias Beroendemottagning, Södermalm och Capio Ätstörningscenter Sollentuna. Specialistkompetens inom båda områdena kommer att sammanlänkas av erfaren personal med syfte att framställa och pilottesta ett behandlingsprogram som integrerar beroendevård och ätstörningsvård i öppenvård för unga vuxna.

Projektansvariga
Projektledare: Forsknings- och utvecklingssamordnare Erika Nyman Carlsson.
Medicinskt ansvarig: Capio Ätstörningscenter, Monika Fored.
Verksamhetschef Capio Ätstörningscenter Maria Bejhem.
Verksamhetschef Capio Maria, Annika Andersson.
Medicinskt ansvarig Capio Maria, Mikael Sandell

 

Uppsats om vad som orsakar avhopp eller avbruten behandling i Dagsjukvård

Deltagare: Evelina Linder, socionom/leg psykoterapeut

Uppsats i legitimationsgrundande vidareutbildning i psykoterapi (Steg-2)

Alla patienter som själva avbrutit sin behandling och de som slutfört och hur dessa olika patientgrupper skiljer sig analyseras. Resultaten kommer vara vägledande för anpassning av behandling och planering inför behandling för att minska risken för avhopp.