Kvalitetsrådet

Capio Psykiatri, Capio Maria och Capio Ätstörningscenter har startat ett flertal projekt för att öka kunskapsutbytet. Detta är även en av det medicinska kvalitetsrådets huvuduppgifter.

Vårt medicinska kvalitetsråd består av medicinska chefer och forskare. Syftet är att utbyta erfarenheter och ta fram förslag på kliniskt effektiva, vetenskapliga och beprövade behandlingsmetoder. Kvalitetsrådet träffas tre gånger/termin.

Ett exempel på specialisering och kunskapsutbyte är ett projekt initierat av Capio Maria, den missbruksbehandlingsenhet som varit pionjär inom läkemedelsbaserad opiatberoendebehandling (LARO) med buprenorfin i Sverige. 15 års erfarenhet inom området har gett goda kunskaper, fakta och struktur som nu sprids i hela organisationen. I projektet erbjuder Capio Maria sina metoder, personal och struktur till andra Capioenheter där LARO-behandling ges. De mindre enheterna får erfarenhet, kunskap och möjlighet att diskutera frågor och ämnen genom webbaserade och fysiska möten med läkare på Capio Maria.