Individuell vårdplan

För att din vård hos oss ska bli så bra som möjligt utifrån dina behov så gör vi, tillsammans med dig, en individuell vårdplan.

En individuell vårdplan

Vårdplanen innehåller individuella mål och hur dessa ska uppnås. Vårdplaneringen är en central del i behandlingsprocessen och det är viktigt att du deltar aktivt i både utformande och genomförande av den för att behandlingen ska fungera optimalt för dig. Allt antecknas i din journal så att alla som arbetar med dig vet vad just du har för behov.

Syftet med vårdplanen är att alla personer, som är involverade i din vård ska arbeta mot ett gemensamt mål och genomföra de åtgärder som beslutats. Vi gör den individuella vårdplanen i början av din behandling och uppdaterar den så snart det behövs, om din situation förändras.

För oss inom Capio Ätstörningscenter är det viktigt att du känner dig trygg med din vård.

Samordnad individuell plan (SIP)

Ibland behöver vi ta hjälp av andra instanser för att kunna ge bästa möjliga vård. Då gör vi en samordnad individuell plan, vilket innebär att vi gör en vårdplan mellan olika vårdinrättningar kring dina behov, till exempel mellan landsting och kommunen.

Den samordnade individuella planen ska innehålla vilka insatser du behöver och vem som ska samordna samt ansvara för dem.

För att skapa en så korrekt vårdplan som möjligt måste vi se till dina sociala, medicinska, psykiska och fysiska behov inklusive habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. Vi ser dig ur ett helhetsperspektiv.