Sekretess

Du som patient ska kunna vara säker på att ingenting förs vidare om dina personliga förhållanden eller hälsotillstånd, om du inte uttryckligen lämnat ditt samtycke.

Alla anställda inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt, såväl elever och praktikanter som politiker i sjukvårdsstyrelser. Tänk på att utomstående, till exempel entreprenörer och besökare, inte har tystnadsplikt. Entreprenörer ska alltid skriftligen intyga att de inte för information vidare om vad de sett eller hört.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt innebär förbud mot att lämna ut en sekretessbelagd uppgift. Som regel gäller sekretess för uppgifter i journalhandlingar, men tystnadsplikten gäller även uppgifter i datorer, datalistor, på tal- och videoband och bilder.

Patienten ska kunna vara säker på att ingenting förs vidare om hans eller hennes personliga förhållanden. Tystnadsplikten gäller även om den anställde slutar eller om patienten avlidit.

Undantag från tystnadsplikten

Det finns några begränsade undantag från tystnadsplikten. I princip kan tystnadsplikten bara brytas om:

  • Du själv går med på det. Du som patient kan själv upphäva sekretessen till exempel genom att medge att vissa uppgifter får lämnas ut och till vem. I sådana fall ska medgivandet alltid antecknas i journalen.
  •  Det står klart att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut. Om det exempelvis är absolut nödvändigt för att ge dig god vård, kan uppgifter lämnas utan att ditt medgivande givits, det vill säga om det sker i rent vårdsyfte.
  • Om till exempel ett barn riskerar att fara illa. Då är personalen skyldig att göra en anmälan till annan myndighet.
  • Vissa myndigheter begär att få ut uppgifter med stöd av lag.