Hur vi mäter kvalitet

Genom bland annat skattningsskalor och kontinuerlig uppföljning av behandlingsresultat säkerställer vi en vård med hög kvalitet.

Vi mäter kvalitet genom olika formulär, så kallade skattningsskalor, bland annat självskattningar (till exempel PHQ-9, GAD-7), bedömarskattningar (till exempel GAF, CGI-S) och eventuellt tilläggsskattningar.

Genom hög kvalitet, det vill säga rätt kompetens så tidigt som möjligt i processen, säkerställer vi att du som patient får rätt diagnos och vi kan därmed sätta in rätt behandling/behandlingar i ett tidigt skede för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat.

Vi följer kontinuerligt upp ditt behandlingsresultat med skattningsskalor som skattar dina symtom, samt kontinuerlig uppföljning av dina målsättningar. På så sätt ser vi om vi valt rätt behandlingsupplägg för just dig. All data registreras i journalen. Inför behandlingsavslut får du även fylla i en kundenkät, som också sammanställs av vår kvalitetskontroller. 

Mål för behandling

  • Symtomreduktion.
  • Uppfyller inte längre kriterier för diagnos.
  • Du klarar av det som var svårt innan behandlingen, till exempel arbeta, skapa vänskaper, utbilda dig, med mera.