Kvalitetsarbete

Vårt huvuduppdrag inom Capio Psykiatri är att utreda, bedöma, diagnostisera och behandla patienter med psykiatriska-, ätstörnings- och beroendesjukdomar i flera olika vårdformer.

För oss är det viktigt att leva upp till vårt uppdrag gentemot våra kunder som först och främst är våra patienter, men också våra beställare i de regioner och landsting där vi verkar.

Vi vill förstås leverera bästa möjliga kvalitet och därför är det viktigt att vi följer de internationella och nationella riktlinjer som visat på att ha god effekt i våra behandlingsutbud. Våra patienter deltar i de olika psykiatriska kvalitetsregistren beroende på vilken diagnos man har, därifrån kan vi så småningom få kunskaper om hur bra våra behandlingar är för våra patienter. Blir de friska, minskar symtomen och förbättras deras funktion och livskvalitet?

För att veta hur våra patienter upplever oss som vårdgivare genomför vi en patientenkät två gånger per år och årligen undersöker vi också hur de olika brukarorganisationerna som vi samarbetar med, uppfattar oss. Från dessa undersökningar får vi material till vårt förbättringsarbete som pågår ständigt.

Capio Psykiatri är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Kvalitetspolicy - patientområde Capio Psykiatri

Läs vidare