HBTQ-diplomering

Våra verksamheter i Linköping och Norrköping är de första psykiatrisk verksamheterna i region Östergötland som är HBTQ-diplomerade. 

All personal inom Capio Östergötland har genomgått en Homo-, Bi-, Trans- och Queer-utbildning vilken resulterat i en HBTQ-diplomering av verksamheterna! Bakgrunden är att HBTQ-personer löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den övriga befolkningen. Hur personal bemöter sina besökare är avgörande för hur bra vården blir. HBTQ-personer har ofta dåliga erfarenheter av heteronormativt bemötande från vårdpersonal, vilket gör att många undviker att söka sjukvård.

Syftet med diplomeringen är att kunna förebygga och motverka all form av diskriminering samt erbjuda en god och jämlik vård till alla oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning. Diplomeringen innebär dock inte att något särskilt behandlingsutbud kommer erbjudas.

Genom diplomeringen har personalen på Capio en grundläggande kunskapsbas kring heteronormativitet och dess konsekvenser samt om HBTQ-personers livsvillkor och hälsosituation. Diplomeringen innebär även att verksamheterna följs upp inom 6-12 månader som en del av processen och att ”catch-up-utbildning” erbjuds till nyanställd personal. Diplomeringen är giltig under tre års tid.

Vill du få hjälp? Eller önskar mer information? Kontakta oss!

 

Linköping - psykolog Hanna Tilling 010-105 90 48
hanna.tilling@capio.se

eller verksamhetschef Peter Ankarberg 072- 230 30 19

peter.ankarberg@capio.se