2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Din journal

Din journal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård. Den innehåller exempelvis uppgifter om din identitet, bakgrunden till vården och ställda diagnoser.

Främst är patientjournalen ett arbetsinstrument för oss som ansvarar för din vård, för att vi ska kunna bedöma vilka åtgärder som kan behövas vidtas.

I en patientjournal ska det vara lätt att följa vilka bedömningar och överväganden som gjorts, liksom eventuella komplikationer som förekommit samt prognosen för den utförda behandlingen. En bra journalföring minskar risken för onödiga missförstånd om vården ifrågasätts eller om någon annan tar över ansvaret för en behandling.

Alla patienter har en journal

Du som patient kan själv inte bestämma om det ska föras en journal eller inte, det görs på alla patienter som får vård. Du har rätt att påverka om vårddokumentationen görs tillgänglig inom en vårdgivares verksamhet samt tillgänglig för andra vårdenheter.

Du kan själv välja vilka som inte ska se din journal genom att spärra den. En spärr kan hävas ifall att du själv vill eller av vårdgivaren vid en allvarlig akutsituation då du inte kan ge ditt samtycke, till exempel på grund av att du är medvetslös eller alltför medtagen.

Sammanhållen journal

Sammanhållen journal innebär att det finns möjlighet för olika vårdgivare att ta del av varandras vårddokumentation genom direktåtkomst. Vi har då alltid viktig information tillgänglig för dig som patient i den stund du är i behov av vård. Det är endast vårddokumenterade uppgifter som får delas mellan vårdgivare på detta sätt och vi får endast ta del av informationen om den kan hjälpa dig i vår vård av dig. Innan uppgifterna görs tillgängliga ska du ha fått information om vad sammanhållen journalföring innebär och att du har rätt att motsätta dig att delta.