Lex Maria

Om en patient drabbas av en allvarlig skada i vården är det verksamhetens skyldighet att rapportera till chefläkare. Chefläkaren kan sedan göra en Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 

Nedanför finns en sammanställning av de lex Maria-anmälningar som gjort.

Capio Psykiatri Östergötland

Ärende 1: Självmord under pågående öppenvård.

Egen åtgärd: Intern utredning visade på brister som medfört att lokal vårdrutin för suicidprevention gjorts känd för samtlig personal.  Utifrån händelsen har man informerat om vad som borde ha gjorts.  Utbildning i telefonrådgivning till berörd personal. SBAR säker kommunikation används.  Förbättrad dokumentation genom förtydligande av gällande vårdrutin vid överlämning av ansvar för uppföljning av suicidnära patienter.

IVO:s bedömning 2014-09-11: Händelsen har utretts i nödvändig omfattning samt vårdgivaren vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet.


Ärende 2: Självmord under pågående öppenvård.

Egen åtgärd: Intern utredning visade brist i hur dokumentation av suicidrisk gjorts och att det inte kallats till årliga läkarbesök. I övrigt inga brister i rutiner, vård eller behandling.

IVO:s bedömning 2014-11-11: Vårdgivaren har fullgjort sina skyldigheter enligt gällande bestämmelser genom att den anmälda händelsen har utretts i nödvändig omfattning och åtgärder som krävs för hög patientsäkerhet har vidtagits.