Lex Maria

Om en patient drabbas av en allvarlig skada i vården är det verksamhetens skyldighet att rapportera till chefläkare. Chefläkaren kan sedan göra en Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 

Nedanför finns en sammanställning av de lex Maria-anmälningar som gjort.

Capio Maria 2014

Ärende 1: Beslut från IVO i ärende från 2013 gällande självmord under pågående vård.

Egen åtgärd: Revidering av riktlinjer vid vård av suicidnära patienter genom att via telefon, närstående, Mobilt Team följa upp när patient uteblir och av vårdprogram med att tidigt involvera närstående i behandlingen.

IVO:s bedömning 2014-12-08: Inspektionen för vård- och omsorg gör bedömningen att den aktuella händelsen har utretts i nödvändig omfattning och att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet. Den utredning som gjorts stödjer ett lärande i verksamheten för att uppnå hög patientsäkerhet.


Ärende 2: Självmord efter utskrivning från slutenvård.

Egen åtgärd: Intern utredning visade inga brister i rutiner, vård eller behandling.
IVO:s bedömning: Har inte meddelats.


Ärende 3: Självmord under pågående öppenvård.

Egen åtgärd: Vårdprogram för vård av suicidnära patienter har reviderats och samordnad vårdplanering införts samt lokalt samverkansavtal med psykiatrisk mottagning har träffats.

IVO:s bedömning: Har inte meddelats.