2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Behandlingar vid opioidberoende

LARO står för LäkemedelsAssisterad Rehabilitering vid Opioidberoende. Målet är att du ska kunna få ett drogfritt liv och höjd livskvalitet.

LARO står för LäkemedelsAssisterad Rehabilitering vid Opioidberoende. För att få LARO-behandling måste du ha fyllt 20 år och ha minst ett års opioidberoende bakom dig. På Capio Maria arbetar vi enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Opioider är starkt beroendeframkallande

Heroin, opium, tramadol och kodein är några exempel på opioider. Inom sjukvården använder man sig mycket av opioider då de har en lugnande och kraftigt smärtstillande effekt. Effekten varierar beroende på vilken opiod det rör sig om. Opioider är starkt beroendeframkallande, beroendet yttrar sig som både fysiska och psykiska abstinenssymtom. Alla opioder är narkotikaklassade.

Långvarig behandling

Vi behandlar med läkemedlen Suboxone, Buprenorfin och Metadon. Behandlingen innebär ett medicinskt helhetsåtagande för dig som patient, vilket innebär psykosocial (behandling som fokuserar på den sociala situationen och sammanhanget) och medicinsk behandling, koordinering och planering av vård och behandling, möjlighet till psykologisk testning samt enklare kroppsligt omhändertagande relaterat till missbruksproblematik. Behandlingen är i de flesta fall långvarig och för en del personer livslång.

Målet är att du med stöd av den medicinska behandlingen, mottagningspersonalens kompetens, och vid behov samarbete med socialtjänsten, ska kunna få ett drogfritt liv, sysselsättning (utbildning/arbete) och höjd livskvalitet.

Ansökan om behandling

En utredning aktualiseras via remiss från annan vårdgivare, socialtjänst eller via egenanmälan. Ingen läkarremiss krävs. Remissen bedöms av läkare och vid godkännande bokas ett bedömningssamtal in till läkare.

Vid bedömningssamtalet skapar vi en helhetssyn gällande din livssituation. I bedömningen ingår drogscreening (urinprov eller salivtest) samt provtagning avseende blodsmitta (hepatit A, B, C och hiv).

Vid en beslutskonferens görs en sammanvägd bedömning av information inhämtad från bedömningssamtal, provtagning och tidigare journaldokumentation. För dig som uppfyller kriterier för LARO-behandling görs en bedömning vilket läkemedel du kommer att erbjudas behandling med.

Vårdplan upprättas

Om du godkänns för behandling kommer du tillsammans med mottagningen att upprätta en vårdplan, i vissa fall även med samverkanspartners, vårdgrannar och socialtjänst som står för insatser nödvändiga för din behandling. I vårdplanen beslutas hur den fortsatta vården ska planeras.

Innan behandlingsstart ska du bli ren i urinprover avseende sidomissbruk. Avgiftning kan ske i öppenvård eller på vårdavdelning, beroende på din individuella situation. Efter avgiftning får du Subuxone, Buprenorfin eller Metadon enligt ett upptrappningsschema. 

Drogscreening tas inledningsvis minst två gånger per vecka, därefter kan man glesa ut provtagningen.