Anhörig

Psykisk sjukdom drabbar inte bara den som är sjuk. På vår mottagning finns närståendeombud som kan stötta dig som är anhörig. Vi arbetar också för ett stärkt barnperspektiv genom vårt barnombud.

Hos Capio Psykiatri finns ett närståendeombud vid varje mottagning. Det är en person som är speciellt utsedd för att ge stöd och råd till dig som är anhörig. Alla våra närståendeombud är själva behandlare inom psykiatrin. Närståendeombudet kan bland annat kan ge råd och stöd och informera om Capio Psykiatris behandlingsutbud. 

Närstående är alltid välkomna till mottagningen med patientens godkännande.

Barnombud

Vi har barnombud på mottagningen. Barnombudets uppgift är bland annat att bidra till att barnperspektivet stärks genom att informera övriga medarbetare fortlöpande om lagstiftningen, om barn som är närstående och deras rättigheter.

Vi erbjuder informationssamtal för att stödja föräldrar och barn i att öppet kunna prata med varandra. Vid misstanke om att ett barn far illa görs alltid en anmälan till socialtjänsten.

Barnombud finns på vår mottagning

Har du upplevt obalans, känt oro och nedstämdhet? Det hör livet till, men har du funderat på hur det påverkar dina barn? Vi har barnombud på alla våra mottagningar.

Forskning visar att förståelse om föräldrars psykiska ohälsa skyddar barnen och minskar risken för att barnen själva får symtom eller insjuknar i psykisk ohälsa senare i livet. En av de viktigaste skyddsfaktorerna är att barn öppet kan prata med föräldrarna om detta.

Vi arbetar utifrån ett aktivt barnperspektiv och använder oss av "Checklista barn som är närstående" – checklista för vårdpersonal framtagen av Region Stockholm. All personal har följande uppgifter:

 • Att upptäcka och identifiera barn som far illa.
 • Att ge barnet information om förälderns tillstånd.
 • Att dokumentera.
 • Att förebygga barnmisshandel.
 • Att vid misstanke om att ett barn far illa göra en anmälan till socialtjänsten.
 • Att ge barn och föräldrar ett gott bemötande. Att samverka med andra instanser.

Barnombud finns på alla våra mottagningar och har följande uppgifter:

 • Att informera övriga medarbetare fortlöpande om lagstiftningen om barn som är närstående och barnets rättigheter.
 • Att bidra till att barnperspektivet stärks genom konsultation till övrig personal.
 • Att fungera som stöd när misstanke om att barn misshandlas och förmedla vart man vänder sig med anmälan.
 • Att vid behov göra anmälan socialtjänsten.
 • Att genomföra informationssamtal med föräldrar och barn.
 • Att informera om hur och var man aktualiserar/söker om annan stödinsats till exempel inom socialtjänsten eller BUP.
 • Att hålla sig uppdaterad om informationsmaterial på internet eller i pappersform.

Stödorganisationer

För att åstadkomma en bra och säker behandling för varje enskild individ kan det ibland krävas en långtgående samverkan mellan oss och andra verksamheter. Det kan vara socialtjänsten, psykiatrin, andra vårdinstanser, polis, kriminalvård eller frivilligorganisationer. 

IFS - Centrala Stockholm Schizofreniförbundet - Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser.

ÅSS - Ångestsyndromsällskapet - Ger stöd till människor med ångest och till deras närstående samt verkar för deras intressen i samhället.

RSMH - Riksförbund för social och mental hälsa -  Ideell organisation med medlemmar som har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, är anhöriga och andra som vill stödja vårt arbete.

SPES - Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd - Många har ingen att tala med när det gäller självmord. Hos oss kan du tala om sorgen, saknaden och låta den få ta plats i ditt liv. 

ATTENTION - Intresseorganisationen för personer med Neuropsykiatriska funktionshinder, anhöriga och yrkesverksamma. 

OCD-förbundet - Ideell förening som har till uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga. 

Autism och Aspbergsförbundet - Arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Balans Stockholm - Lokalavdelning inom Riksförbundet Balans och omfattar Stockholms län. En förening för dig med erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, egen eller som närstående/vän.

Frisk och Fri - Riksförening mot ätstörningar - Verksamheten bygger på att sprida information och genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras närstående, arbeta förebyggande inom området och påverka för bättre vård.