Kvalitet och miljö

Capio Psykiatri är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2015 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015.

""

För oss på Capio Psykiatri är kvalitets- och miljöarbetet en självklar del av vår dagliga verksamhet. Genom att göra rätt från början, får vi goda medicinska resultat, nöjda patienter och ett bättre resursutnyttjande.

Vi erbjuder en kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och mindre miljöbelastande hälso- och sjukvård. Att ständigt utvecklas och bli bättre är en förutsättning för oss att kunna leva upp till våra värderingar. 

Våra värderingar 

När vi söker vårdhjälp är vi i ett utsatt tillstånd. Har man dessutom begränsad insikt och kunskap om sjukdomen och hur den bäst behandlas, läggs ett stort ansvar på personalen inom sjukvården. Det tar vi på största allvar.

Fundamentet i Capio Specialistvårds verksamhet utgörs av tre grundläggande värderingar. Vi utgår alltid från dem när vi hanterar det vårdansvar du som patient ger oss, och i vår strävan att skapa bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient.

Kvalitet

Vår första prioritering är medicinsk kvalitet – här finns det inget utrymme för kompromisser. Vi ska komma ihåg att det som är rutin för sjukvården ofta är en unik upplevelse för patienten. Därför är högsta medicinska kvalitet inte tillräckligt. Vi behöver även visa medkänsla och ansvar, våra två andra kärnvärderingar.

Medkänsla

Idag sker många av framstegen inom medicinen genom tekniskt avancerade metoder. Det är viktigt för det medicinska resultatet, men den mänskliga aspekten i sjukvården kan aldrig ersättas av läkemedel eller apparater. Därför är medkänsla och förståelse för patientens rädsla och utsatthet lika viktig för hur våra patienter upplever vården.

Ansvar

Vår förståelse för patientens situation gör att vi visar ansvar för både stort och smått. Ansvar för patienterna – förstås. Men också ansvar för att göra vårt dagliga arbete bra i relation till arbetskamrater och till Capio. Vi vet att var och en av oss gör skillnad och att var och en av oss behövs i teamet för att det ska fungera.

""

Kvalitetsregister

Vi strävar hela tiden efter att utveckla och säkra vårdens kvalitet så att resultatet och upplevelsen blir ännu bättre för dig som patient.

Capio Psykiatri rapporterar löpande in kvalitetsdata till landstingen men även till Nationella psykiatriska kvalitetsregister. Registren följer upp parametrar som symtom, behandling och resultat. 

Kvalitetsregistren ger möjlighet att jämföra olika enheter i landet med varandra över tid och se om den behandling som används är den som har mest stöd i forskningen. Data som samlas in kan även användas för forskning. Ju fler personer som är med desto säkrare blir resultaten

För att data ska skickas till registren måste du ge din tillåtelse. Du kommer att få en fråga och det du svarar dokumenteras i journalen.

Den information som registren får del av hämtas från besöket i samband med årskontrollen samt från till exempel lab-värden, läkemedelsordinationer och diagnoser från ett år bakåt i journalen. Informationen granskas av personal vid mottagningen innan det skickas till det aktuella Kvalitetsregistret.

Capio Psykiatris specialistpsykiatriska mottagningar deltar i följande nationella register:

Bipolär - nationellt kvalitetsregister för bipolär affektiv sjukdom
PsykosR - nationellt kvalitetsregister för psykosvård
BUSA - nationellt register för behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

Miljöpolicy

Patientområde Capio Psykiatris miljöarbete bygger på en insikt hos alla våra medarbetare om att jordens resurser är begränsade samt att naturens förmåga att hantera den belastning som vår mänskliga existens innebär också är begränsad.

Patientområdets verksamhet ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt och våra verksamheter ska bidra aktivt till en hållbar utveckling genom att:

  • Våra medarbetare har en grundutbildning i miljökunskap som uppdateras regelbundet
  • Vi använder miljömärkta produkter i så stor utsträckning som möjligt, är medvetna om och arbetar aktivt mot resursslöseri
  • Vi källsorterar så mycket som möjligt och ställer krav på våra hyresvärdar om så många olika källsorteringskärl som möjligt
  • Vi följer vår resepolicy, där vi tar miljöhänsyn när det gäller resor i tjänsten, i övrigt är livsmedel, energikällor, läkemedel och avfall områden vi prioriterar
  • Inköp och upphandlingar av varor och tjänster görs med hänsyn till klimat och miljö

Miljöarbetet grundar sig på en helhetssyn där alla i företaget är delaktiga och arbetar för att ständig förbättras.

Vi följer de lagar, förordningar, avtal och regionala riktlinjer som vår verksamhet berörs av.