Inför din behandling

Inför ditt besök vill vi att du, om du har möjlighet, utför nedanstående skattningar. Mer information om den eller de skattningar du ska göra, samt information om skattningar över huvud taget, finns på sidan vi hänvisar till nedan.

Du ombeds fylla i den IDENTITET samt NYCKEL som du fått skickat till dig via post innan ditt första besök.
 
Skattningsskalor sorterade i ordning för utförande:

  • AUDIT - används för att bedöma en persons alkoholkonsumtion och risk för alkoholmissbruk.
  • DUDIT - används för att bedöma en persons droganvändning och risk för drogmissbruk.  
  • MADRS-S - självskattningsformulär för bedömning av depression.
  • EQ-5D - hälsoenkät.
  • PHQ-9 - kortfattad självskattningsskala för screening av egentlig depression.
  • GAD-7 - används för att bedöma generaliserat ångestsyndrom.
  • ASRS - självskattnings skala för personer med vuxen ADHD

Här gör du din självskattning

Självskattningarna är startpunkten för din behandling. När webbskattningen är gjord kommer resultatet synas i vårt journalsystem.