Miljöarbete

Vår jords resurser är begränsade och naturens förmåga att hantera belastningen som vår mänskliga existens innebär, den är också är begränsad.

Därför måste våra verksamheter bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt och vi ska också aktivt bidra till en hållbar utveckling. Vi ska använda energi- och naturresurser så effektivt som möjligt, genom att återvinna och återanvända det som går. 

Det gör vi genom att använda miljömärkta produkter, och källsortera. Vi arbetar för att optimera användningen av kemikalier och läkemedel. Våra medarbetare har en grundläggande miljöutbildning som uppdateras regelbundet.

Capio Psykiatri är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004.

Miljöpolicy - Capio Psykiatri