Lex Maria

Om en patient drabbas av en allvarlig skada i vården är det verksamhetens skyldighet att rapportera till chefläkare. Chefläkaren kan sedan göra en Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 

Nedanför finns en sammanställning av de lex Maria-anmälningar som gjort.

Capio Ätstörningscenter 2014

Ärende 1: Suicidförsök vid permission under pågående slutenvård.

Egen åtgärd: Intern utredning visade inga brister i rutiner, vård eller behandling.

IVO:s bedömning: IVO:s bedömning 2014-11-27: Händelsen har utretts i nödvändig omfattning samt vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå en hög patientsäkerhet för att förhindra att liknande händelser inträffar i verksamheten.