Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-07-24, 13:55

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Behandlingar

Vi behandlar patienter som missbrukar eller är beroende av en substans som till exempel alkohol, droger eller läkemedel.

Våra lokala beroendemottagningar samarbetar med kommun/stadsdel. Behandlingen sker individuellt eller i grupp enligt evidensbaserade (beprövade) metoder. De gruppbehandlingar som erbjuds på våra mottagningar sker i kommunen/stadsdelens regi. All behandling sker under tystnadsplikt.

Att vara beroende, alkoholist till exempel, är att fysiskt, mentalt och socialt lida av sitt drickande och att inte kunna avstå. Behandling av beroende måste därför inriktas mot minskat fysiskt, mentalt och socialt lidande samt stöd till avhållsamhet.

Det viktigaste behandlingsmålet är att minska de problem som beroendet medför. Behandlingen inriktas ofta på total avhållsamhet. För vissa kan minskad konsumtion vara tillräcklig och ibland som delmål inför total avhållsamhet. För att behandlingen ska lyckas krävs ett gott samarbete med anhöriga och arbetet såväl som med socialtjänst och andra vårdgivare.

På Capio Maria, Wollmar Yxkullsgatan, har vi ett större utbud av gruppbehandlingar som patienter på lokal beroendemottagning kan få ta del av.

Inför ditt besök hos oss

Innan ditt besök ska du anmäla dig i vår reception. Ta med din legitimation och frikort/högkostnadskort när du besöker oss.

Inför din behandling

Först görs alltid en bedömning innan vi, tillsammans med patienten, gör upp en vårdplan hur den fortsatta behandlingen ska se ut. Ofta får patienten fylla i ett par skattningsskalor som vi använder som underlag i bedömningen. I bedömningen går läkaren igenom patientens sjukdomshistoria för att kunna fastställa en diagnos. Bedömningen tar oftast en-två besök på mottagningen och patienten får träffa både behandlare och läkare.

Skattningsskalor som vi använder på Capio Maria:

  • AUDIT: används för att bedöma en persons alkoholkonsumtion och risk för alkoholmissbruk
  • DUDIT: används för att bedöma en persons droganvändning och risk för drogmissbruk
  • ASI-självskattning: frågeformulär för vuxna personer med missbruks- eller beroenderelaterade problem
  • EQ-5D: hälsoenkät
  • PHQ9: depressionsenkät
  • ASRS: självskattningsskala för ADHD hos vuxna
  • Alkonacka senaste 30 dagarna: liten dagbok för alkoholkonsumtion
  • CGI: sjukdomens svårighetsgrad.