Remisstopp från och med 12/12

2018-12-12, 12:55

Från och med dag 181212 tar inte Capio Maria emot remisser. Remisser skickas istället till Prima Maria som tar över verksamheten från och med den 30 december.

För frågor och konsultationer finns vi tillgängliga på telefon 0200-216 215 mellan kl. 8-16. Övrig tid kontakta vår akutmottagning som går att nå dygnet runt.

Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-11-27, 11:45

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Sekretess

Du som patient ska kunna vara säker på att ingenting förs vidare om dina personliga förhållanden eller hälsotillstånd, om du inte uttryckligen lämnat ditt samtycke.

Alla anställda inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt, såväl elever och praktikanter som politiker i sjukvårdsstyrelser. Tänk på att utomstående, till exempel entreprenörer och besökare, inte har tystnadsplikt. Entreprenörer ska alltid skriftligen intyga att de inte för information vidare om vad de sett eller hört.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt innebär förbud mot att lämna ut en sekretessbelagd uppgift. Som regel gäller sekretess för uppgifter i journalhandlingar, men tystnadsplikten gäller även uppgifter i datorer, datalistor, på tal- och videoband och bilder.

Patienten ska kunna vara säker på att ingenting förs vidare om hans eller hennes personliga förhållanden. Tystnadsplikten gäller även om den anställde slutar eller om patienten avlidit.

Undantag från tystnadsplikten

Det finns några begränsade undantag från tystnadsplikten. I princip kan tystnadsplikten bara brytas om:

  • Du själv går med på det. Du som patient kan själv upphäva sekretessen till exempel genom att medge att vissa uppgifter får lämnas ut och till vem. I sådana fall ska medgivandet alltid antecknas i journalen.
  •  Det står klart att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut. Om det exempelvis är absolut nödvändigt för att ge dig god vård, kan uppgifter lämnas utan att ditt medgivande givits, det vill säga om det sker i rent vårdsyfte.
  • Om till exempel ett barn riskerar att fara illa. Då är personalen skyldig att göra en anmälan till annan myndighet.
  • Vissa myndigheter begär att få ut uppgifter med stöd av lag.