Remisstopp från och med 12/12

2018-12-12, 12:55

Från och med dag 181212 tar inte Capio Maria emot remisser. Remisser skickas istället till Prima Maria som tar över verksamheten från och med den 30 december.

För frågor och konsultationer finns vi tillgängliga på telefon 0200-216 215 mellan kl. 8-16. Övrig tid kontakta vår akutmottagning som går att nå dygnet runt.

Grundkursföreläsningar för dig som går i behandling på öppenvården

2018-11-27, 11:45

Grundkursens föreläsningar löper på som vanligt varje torsdag kl 15-17 även under jul- och nyårshelgerna.

Motivationshöjande behandling

Alla patienter med alkoholmissbruk blir erbjudna att gå den motivationshöjande behandlingen MET.

MET (Motivational Enhancement Therapy, motivationshöjande behandling) är en manualbaserad samtalsmetod, med syfte att uppmuntra och utveckla motivation till förändring av alkoholkonsumtionen hos dig med alkoholmissbruk.

MET består av fem samtal där behandlaren arbetar med att stödja din förmåga att fatta ett välgrundat beslut om förändring. Under samtalen undersöker man alkoholens roll för dig ur ett medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Genom en intervju, samt ett antal frågeformulär, kartlägger man alkoholens eventuella effekter. Vi tar även blodprover och tittar på alkoholrelaterade biomarkörer (ämnen som kan fungera som tidiga varningsklockor för bland annat allvarlig sjukdom).

Framgångsrik behandling

MET har i flera studier visat sig vara minst lika framgångsrik i att minska alkoholkonsumtionen (både avseende avhållsamhet och antal dagar med drickande eller intensivkonsumtion) vid alkoholmissbruk som betydligt mer intensiva behandlingsformer.