Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS)

2018-11-14, 15:42

Kontaktuppgifter Capio Maria: fax 08-684 00 331, telefon 08-684 00 348.

 

 

Öppenvårdens behandlingsutbud

Vi behandlar dig som missbrukar eller är beroende av en substans som till exempel alkohol, droger eller läkemedel.

Öppenvården erbjuder en mängd olika behandlingar som är utformade efter ditt behov. Behandlingen sker individuellt eller i grupp enligt evidensbaserade (beprövade) metoder. All behandling sker under tystnadsplikt.

Att vara beroende, alkoholist till exempel, är att fysiskt, mentalt och socialt lida av sitt drickande och att inte kunna avstå. Behandling av beroende måste därför inriktas mot minskat fysiskt, mentalt och socialt lidande samt stöd till avhållsamhet.

Det viktigaste behandlingsmålet är att minska de problem som beroendet medför. Behandlingen inriktas ofta på total avhållsamhet. För vissa kan minskad konsumtion vara tillräcklig och ibland som delmål inför total avhållsamhet. För att behandlingen ska lyckas krävs ett gott samarbete med anhöriga och arbetet såväl som med socialtjänst och andra vårdgivare.

Bedömning innan behandling

Innan ditt besök ska du anmäla dig i vår reception på plan 1. Ta med din legitimation när du besöker oss.

Inom öppenvården görs alltid en bedömning innan vi, tillsammans med dig, gör upp en vårdplan för hur den fortsatta behandlingen ska se ut. Bedömningen görs vanligtvis under en-två besök. Oftast får du fylla i ett par skattningsskalor som vi använder som underlag i bedömningen. Vi går också igenom din sjukdomshistoria för att kunna fastställa en diagnos.

Skattningsskalor som vi använder på Capio Maria:

  • AUDIT: används för att bedöma en persons alkoholkonsumtion och risk för alkoholmissbruk
  • DUDIT: används för att bedöma en persons droganvändning och risk för drogmissbruk
  • ASI-självskattning: frågeformulär för vuxna personer med missbruks- eller beroenderelaterade problem
  • EQ-5D: hälsoenkät
  • PHQ9: depressionsenkät
  • ASRS: självskattningsskala för ADHD hos vuxna
  • Alkonacka senaste 30 dagarna: liten dagbok för alkoholkonsumtion
  • CGI: sjukdomens svårighetsgrad.