2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

Capio-modellen

Delarna skapar helheten i Capio-modellen och skapar en helhet för patienten och vårt samhälle.

Vad vill vi uppnå

Vårt arbete har ett enda syfte – att i varje enskilt ögonblick ge en god vård av hög kvalitet till våra patienter. Vår strävan är att vården ska finnas där när patienterna behöver den, att de ska känna trygghet och vara informerade om vad som händer i olika skeden av behandlingen. Vi arbetar samtidigt med att införa effektivare behandlingsmetoder, som är lindrigare för patienten, vilket påskyndar återhämtningen så att man snabbare kan återgå till ett så normalt liv som möjligt. Genom detta fokus är vår yttersta ambition att uppnå den bästa möjliga livskvaliteten för varje patient.

Så här gör vi

Capios kultur bygger på de värderingar som är vårt fundament: Kvalitet, Medkänsla och Ansvar. 

Kvalitet - Vår första prioritering är medicinsk kvalitet – här finns det inget utrymme för kompromisser. Vi ska komma ihåg att det som är rutin för sjukvården ofta är en unik upplevelse för patienten. Därför är högsta medicinska kvalitet inte tillräcklig. Vi behöver även visa medkänsla och omsorg, våra två andra kärnvärderingar.

Medkänsla - Idag sker många av framstegen inom medicinen genom tekniskt avancerade metoder. Detta är viktigt för det medicinska resultatet, men den mänskliga aspekten i sjukvården kan aldrig ersättas av läkemedel eller apparater. Därför är medkänsla och förståelse för patientens rädsla och utsatthet lika viktig för hur våra patienter upplever vården.

Ansvar - Vår förståelse för patientens situation gör att vi visar ansvar för både stort och smått. Ansvar för patienterna förstås, men också ansvar för att göra vårt dagliga arbete bra i relation till arbetskamrater och till Capio. Vi vet att var och en av oss gör skillnad och att var och en av oss behövs i teamet för att det ska fungera.

 

Våra fyra hörnstenar

Vi strävar efter att skapa god kvalitet i sjukvården via fyra hörnstenar, eller metoder om man så vill, Modern Medicin, God information, Vänligt bemötande och Ändamålsenlig miljö och utrustning.

Modern medicin - Det sker en ständig utveckling av medicinska metoder. Vad som för bara några år sedan hanterades genom en större operation kan idag ha utvecklats till enklare ingrepp eller rent av medicinering. Det är viktigt att vara nära utvecklingen och ha en organisation som kan ta till sig medicinska landvinningar på ett snabbt och kvalitetsmedvetet sätt.

God information - En välinformerad patient är en trygg patient som tillfrisknar fortare. Korrekt information om diagnosen, behandlingen och vårdförloppet är viktigt, liksom hur man själv som patient kan underlätta och påskynda återhämtningen efter genomförd behandling.

Vänligt bemötande - Vi vill alla bli sedda och behandlade på ett vänligt sätt. Det gäller i synnerhet för patienter, som är oroliga för sin sjukdom och vad som kommer att hända härnäst. Här är det viktigt att komma ihåg att det som är rutin för oss är nytt för patienten. Vi behöver utgå från hans eller hennes perspektiv i bemötandet och visa medkänsla och omsorg – viktiga ingredienser för att ge den styrka som hjälper tillfrisknandet.

Ändamålsenlig miljö och utrustning - Den inre ambitionen avspeglas i den yttre miljön. Moderna, ändamålsenliga och fräscha lokaler skapar en positiv miljö och bidrar till kortare behandlingstider. Forskning visar att en omgivning som människor är bekväma i gör att de mår bättre, både till kropp och själ. I takt med den medicinska utvecklingen måste också sjukvårdens ”maskinpark” i form av utrustning och IT- system förnyas och utvecklas.

För att förstärka och stabilisera de fyra grundstenarna krävs det att vi har medarbetare med rätt kunskap och en kultur som främjar ständiga och systematiska framsteg. Dessa förutsättningar skapar vi med hjälp av vår beprövade organisationsmodell, som även den består av fyra viktiga kuggar – där var och en är sammanlänkad med de övriga.

 

Resultatet - God sjukvård till fler

Vårt metodiska sätt att arbeta innebär att vi är i en ständig förflyttning. Kvaliteten ökar med bättre behandlingsresultat och lägre antal vårdskador. Kvaliteten driver i sin tur högre produktivitet. Det innebär såväl ökad patient- som samhällsnytta, eftersom pengarna räcker till att ge fler patienter god sjukvård.

 

Capios Chief Medical Officer (CMO) Sveneric Svensson förklarar Capio-modellen, se mer.