Vad behandlar vi?

När du kommer till oss hjälper vi dig att undersöka om du uppfyller kriterierna för någon psykiatrisk diagnos. Utifrån det planeras din behandling.

Vi arbetar med olika diagnoser eller kombinationer av diagnoser med fokus på utmattning och/eller smärta, men det är alltid dina specifika centrala problem/symptom som utgör grunden för vår analys och det fortsatta samarbetet med dig. Det övergripande mest centrala målet med vårt arbete är att fokusera på en för dig så hög livskvalitet som möjligt.

Smärta, stress, ångest och nedstämdhet är i någon grad en del av livet. Vissa av oss kan i något skede av livet drabbas på ett påtagligt sätt som gör att vår allmänna funktionsnivå försämras. Då kan vi behöva stöd och hjälp för att hantera den aktuella situationen. Detta innebär inte per automatik att livskvaliteten behöver vara låg. En i sammanhanget viktig aspekt av behandlingen är dina grundläggande värderingar, det vill säga sådant som är viktigt i ditt liv, och hur du ska kunna leva efter dina värderingar trots eventuell smärta som finns och i någon kan kvarstå över tid.

Läs vidare