Framtida utmaningar

Behovet av psykiatrisk vård är stort och väntas fortsätta att växa under kommande år. Svensk psykiatrisk vård står inför stora utmaningar.

Samtidigt som efterfrågan på psykiatrisk vård ökar råder det brist på psykiatriker och specialistläkare i Sverige. Bristen är ett nationellt problem för alla vårdgivare som delvis tvingas fylla läkarvakanser med hjälp av hyrläkare. Detta medför utmaningar i att upprätthålla kontinuitet så att patienter får träffa samma läkare, något som är särskilt viktigt inom psykiatrisk vård.

Vi arbetar aktivt och systematiskt med frågan om kontinuitet. Ett sätt är att erbjuda läkare flexibla anställningsvillkor. Vi har också inrättat en läkarakademi som ska stödja arbetet att tidigt knyta ST-läkare till organisationen. Verksamheterna har överlag ett gott rykte, vilket har bidragit till låg personalomsättning bland läkare.

Capio Psykiatri bidrar med evidensbaserade behandlingsformer som svarar upp mot de ökade behoven av psykiatrisk vård, via högkvalitativ behandling, samtidigt som de är resurseffektiva. Vi har specialistkompetenser inom flera behandlingsområden. Hit hör bland annat vård för ätstörningar, där Capio Ätstörningscenter uppnått mycket goda resultat avseende återfallsfrekvens. Det skapar ökad livskvalitet för den enskilda patienten, samtidigt som det innebär resursbesparingar för sjukvården och samhället i stort.