Vård hos oss

Psykisk hälsa eller ohälsa är ett stort begrepp och innebär allt från besvär av olika grad som påverkar ens vardagsliv, till allvarligare psykiska sjukdomar.

Psykisk hälsa handlar bland annat om att uppleva sin tillvaro som meningsfull. Att du kan använda dina resurser väl, vara delaktig i samhället och har förmåga att hantera livets vanliga motgångar. Psykisk hälsa handlar om att må bra inombords och vara nöjd med sig själv och livet i stort.

Alla människor känner ibland ångest, stress, nedstämdhet och oro. Det är naturligt och en del av livet. Ofta hjälper det att prata om sina känslor med någon. Men om känslorna inte ger med sig, och om de är så starka att du inte vet hur du ska hantera dem, bör du kontakta oss för att få professionell hjälp.

När du kommer till oss för bedömning och eventuell behandling så tilldelas du ett team bestående av läkare, psykolog, sjuksköterska, fysioterapeut (sjukgymnast) och arbetsterapeut. Upplägget kallas på sjukvårdsspråk för multimodal rehabilitering. Denna behandlingsform har god evidens gällande långvarig smärta och utmattning.

Är du i behov av sjukskrivning eller medicin under rehabiliteringen så sköts det av ditt teams läkare. Du har kontinuerlig kontakt med teamet under din behandlingstid vilken kan variera mellan 13 till 24 veckor beroende på hur din problembild ser ut och vilka aktuella resurser du har till ditt förfogande. Utgångspunkten är att teamet skall arbeta i samspel med varandra och framför allt i samarbete med dig som patient.

 Vår pedagogiska grundsyn i allt behandlingsarbete utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT bygger bland annat på inlärningsteori, på det sätt vi lär in olika både funktionella och dysfunktionella beteenden och hur vi vid behov kan lära om och öka graden av funktionella beteenden. Fokus ligger på samspelet mellan individen och omgivningen utifrån det sammanhang du befinner dig i. Den kanske mest centrala delen i en KBT-behandling utgörs av hemuppgifter som du utformar tillsammans med din behandlare. Tillsammans med dig försöker vi identifiera dina styrkor och resurser samt vad som hindrar och vidmakthåller dina problem beteende. Grundläggande är att på olika sätt öka graden av bra beteenden i det fall du kan kontrollera dessa och samtidigt minska graden av mindre bra beteenden i en ambition att öka din livskvalitet, det vill säga att leva det liv du vill leva.

Vi arbetar med evidensbaserad metod det vill säga en metod som är beprövad med vetenskapligt stöd för just din problematik. En metod som är beprövad för just smärta och utmattning är ACT –  Acceptance and commitment therapy. Det vetenskapliga stödet för ACT har ökat de senaste tio åren och ACT anses idag ha gott vetenskapligt stöd för ett flertal olika svårigheter, framförallt långvarig smärta men även också utmattning. ACT är en förgrening av klassisk KBT- kognitiv beteende terapi. En viktig del av terapin består i att du, med vår hjälp ska kunna återta kontrollen av ditt liv utan att låta smärtan ta över och begränsar möjligheten för dig att leva ditt liv.

Läs vidare