2020-03-12, 13:29

Riktlinjer för dig som patient gällande Corona virus:

Det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Om du har luftvägssymtom så som hosta, andningssvårigheter, feber, eller har varit i riskområden eller träffat smittad person, ska du istället för att komma till mottagningen kontakta oss per telefon så att vi kan boka om ditt besök till ett telefonbesök/videobesök.

Aktuellt om coronaviruset

2019-11-08, 16:41

Vår öppenvårdsmottagning har flyttat till Krukmakargatan 37A, 4 tr. Välkommen!

Barnombud

Har du upplevt obalans, känt oro och nedstämdhet? Det hör livet till, men har du funderat på hur det påverkar dina barn? Vi har barnombud på alla våra mottagningar.

Forskning visar att förståelse om föräldrars psykiska ohälsa skyddar barnen och minskar risken för att barnen själva får symtom eller insjuknar i psykisk ohälsa senare i livet. En av de viktigaste skyddsfaktorerna är att barn öppet kan prata med föräldrarna om detta.

Vi arbetar utifrån ett aktivt barnperspektiv och använder oss av "Checklista barn som är närstående" – checklista för vårdpersonal framtagen av Stockholms läns landsting. All personal har följande uppgifter:

 • Att upptäcka och identifiera barn som far illa.
 • Att ge barnet information om förälderns tillstånd.
 • Att dokumentera.
 • Att förebygga barnmisshandel.
 • Att vid misstanke om att ett barn far illa göra en anmälan till socialtjänsten.
 • Att ge barn och föräldrar ett gott bemötande.Att samverka med andra instanser.

Barnombud finns på alla våra mottagningar och har följande uppgifter:

 • Att informera övriga medarbetare fortlöpande om lagstiftningen om barn som är närstående och barnets rättigheter.
 • Att bidra till att barnperspektivet stärks genom konsultation till övrig personal.
 • Att fungera som stöd när misstanke om att barn misshandlas och förmedla vart man vänder sig med anmälan.
 • Att vid behov göra anmälan socialtjänsten.
 • Att genomföra informationssamtal med föräldrar och barn.
 • Att informera om hur och var man aktualiserar/söker om annan stödinsats till exempel inom socialtjänsten eller BUP.
 • Att hålla sig uppdaterad om informationsmaterial på internet eller i pappersform.