VD Karl Johansson Bäckgren bemöter NA-artikel om urologi

Nerikes Allehanda publicerade fredagen den 26/1 en artikel där chefen för urologkliniken på USÖ, Ove Andrén, kritiserar samarbetet med Capio Läkargruppen de senaste två åren. Han hävdar att de varit missnöjda med ersättningsnivån som han menar blir för hög på grund av den ersättningsmodell som våra läkare jobbar efter. Han menar i artikeln att urologläkarna vid Capio Läkargruppen på grund av ersättningsmodellen gör en del onödiga undersökningar och tar onödiga återbesök. Som ansvarig för Capio Läkargruppen är det min bestämda uppfattning att kritiken är felaktig.

Det samarbete som Ove Andrén nu kritiserar initierades av honom själv och syftet var att minska köerna till urologen och öka tillgängligheten. Utan den produktionen av vård som gjorts på Capio Läkargruppen de senaste två åren hade köerna till urologen sannolikt varit ännu högre än de 700 som enligt artikeln finns i dagsläget.

Regionens företrädare har vid upprepade tillfällen uttalat sig positivt om avtalet och samarbetet med Capio Läkargruppen. Regionen har också i det nya vårdavtal som nyligen upphandlats valt Capio Läkargruppen som fortsatt samarbetspartner. I det avtal som finns gällande urologi har Ove Andrén varit med att ta fram villkoren. Av det avtalet framgår att upp till 1 500 nybesök per år skall tas emot och att det totala antalet besök uppskattas till 2 300 st. Detta innebär en återbesöksfrekvens på ca 53 %. Under 2017 var återbesöksfrekvensen enbart 34 % vilket således är en betydligt lägre andel än vad som uppskattats i avtalet. I avtalet framgår utöver produktionsvolymer även en lista över ersättningar och den ungefärliga kostnaden bör därför varit känd redan vid avtalsskrivning.

Urologen på Capio Läkargruppen har bedrivit verksamheten enligt nationella medicinska riktlinjer och med högt patientfokus. Det visar sig bl a i Nationell Patientenkät där resultatet visar på mycket hög patientnöjdhet. Verksamheten har bedrivits i enlighet med avtalet och det har funnits samverkansmöten där frågor om vårdnivå och behandlingar har kunnat lyftas. Dock har Ove Andrén inte framfört någon kritik under dessa möten utan väljer istället att först avsluta samarbetet för att därefter gå ut med kritik i efterhand. 

Utifrån rådande situation, som beskrivs i artikeln, med ca 700 patienter i vårdkö och en måluppfyllelse av vårdgarantin (sedan 2015 en del av patientlagen) om endast 65 % anser jag att agerandet är ologiskt. Alternativet är att istället utnyttja en upphandlad leverantör. En vårdleverantör med etablerat samarbete, kapacitet och geografiskt läge som innebär att patienter slipper resa utanför länet. Det hade varit ett logiskt agerande.

Örebro 2018-01-30

Karl Johansson Bäckgren
VD
Capio Läkargruppen