Så hanterar vi din information

Kvalitetsregister

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet vill Capio Läkargruppen rapportera uppgifter om dig till nationella kvalitetsregister. Capio Läkargruppen är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att uppgifter om dig samlas in och lämnas ut till kvalitetsregistren.

Ditt deltagande är helt frivilligt och om du önskar avstå medverkar eller har frågor om kvalitetsregister, vänligen kontakta den mottagning du sökt vård.

Du bidrar till en bättre vård

Genom att vara med i kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vården. Uppgifterna används för att jämföra vård mellan olika sjukhus och vårdcentraler runt om i landet. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete. Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om vård och behandling och ju fler som deltar desto säkrare blir resultaten.

Uppgifter som registreras

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet vill vi registrera uppgifter om ditt personnummer, dina vårdkontakter med oss, din diagnos, din behandling, dina provresultat osv. Exakt vilken information som samlas in skiljer sig mellan de olika registren. Har du frågor kan du alltid vända dig till din behandlande läkare.

Så hanteras dina uppgifter

Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal, från dig själv och ibland även från andra vårdgivares journaler. Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra vårdens kvalitet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till någon som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål.

Sekretess

Dina uppgifter skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i sekretesslagen. Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut från registren om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Åtkomst

Som inrapporterande vårdgivare har Capio Läkargruppen direktåtkomst till de uppgifter vi rapporterat till kvalitetsregistren. Ingen annan vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. Även den organisation som sköter registret kan ta del av dina uppgifter.

Gallring

Dina uppgifter tas bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra vårdens kvalitet.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att få uppgifter om dig själv utplånade ur ett kvalitetsregister. Du har också rätt att få information om vilken åtkomst som har skett till dina uppgifter. Du har även rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med personuppgiftslagen eller patientdatalagen. Om personuppgifter har hanterats i strid med personuppgiftslagen har du även rätt att begära rättelse av uppgifterna.

Du har en gång per år, kostnadsfritt, rätt att få veta vilka personuppgifter som kvalitetsregister har registrerat om dig (registerutdrag). En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad av dig samt inskickad till personuppgiftsansvarig på Capio Läkargruppen.

Våra kvalitetsregister

Capio Läkargruppen är med i följande nationella kvalitetsregister:

  • Handkirurgregistret
  • Gynregistret
  • Korsbandregistret
  • Diabetesregistret
  • Ljumskbråckregistret
  • Tonsillregistret
  • Kataraktregistret

 

Läs vidare