Sammanhållen journalföring

Patientdatalagen ger hälso- och sjukvårdspersonal möjlighet att över organisationsgränser, till exempel mellan landsting och kommuner, ta del av patientjournaler med hjälp av Nationell Patientöversikt (NPÖ). Detta kallas sammanhållen journalföring och gör det möjligt för behörig vårdpersonal att ta del av viktig medicinsk information som behövs i din vård. All hälso- och sjukvårdspersonal omfattas av sekretess och har tystnadsplikt.

All vård av patienter journalförs. Uppgifterna behövs för att kunna ge en god och säker vård. Endast personal som deltar i vården av dig eller de som av annat skäl behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete har rätt att ta del av din journal.

Capio Läkargruppen har varit med i NPÖ sedan 1 december 2016, så det är endast journaluppgifter från och med detta datum som finns tillgängliga på NPÖ. Uppgifter som förs över till NPÖ omfattar aktuella läkemedel samt anteckningar gjorda av läkare, barnmorska, sjuksköterska och sjukgymnaster i samband med besök på våra mottagningar och kontakt via telefon.

Du har rätt att spärra journalen om du inte vill att den ska vara tillgänglig för andra. Då ansvarar du själv för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge dig en god och säker vård. Det finns två typer av spärrar, yttre spärr och inre spärr.

Yttre spärr

Yttre spärr innebär att du motsätter dig dina journaluppgifter på Capio Läkargruppen delas med andra vårdgivare, kommuner och landsting via NPÖ. Man kan undanta information om läkemedel och allergier från spärren. Den begärda spärren kan inte hävas i akuta situationer.

Inre spärr

Inre spärr innebär att du motsätter dig att dina journalanteckningar på en viss vårdenhet delas med andra vårdenheter inom Capio Läkargruppen. Du kan inte spärra uppgifter om läkemedel och vårdkontakter. En inre spärr kan brytas av behörig personal inom Capio Läkargruppen vid behov. Om personal bryter spärren skapas en referens om detta i journalen.

Den inre spärren hindrar inte att journaluppgifter publiceras på NPÖ. Om du har lagt en inre spärr, syns det i NPÖ som sekretessklassad information. Den inre spärren kan inte brytas av annan vårdgivare via NPÖ. Psykolog- och psykiatrimottagningen har per automatik en inre spärr på sina journaler.

Begäran om journalspärr

Om du vill begära journalspärr kan du enkelt göra det via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan även kontakta oss på telefon 019-21 79 79. Du kommer då att få mer information om vad spärrningen innebär och en blankett för skriftlig ansökan.

För att häva journalspärr tar du åter kontakt med oss enligt ovan.