Så hanterar vi information om dig

Capio Lundby Närsjukhus delar information med andra vårdgivare och deltar i nationellt kvalitetsarbete.

Sammanfattning

För att viktig journalinformation skall finnas tillgänglig för din vård deltar vi i journaldelning via nationella patientöversikten (NPÖ). I NPÖ deltar många vårdgivare i landsting och kom­muner. Exempel på information som ingår är sammanfattande journalanteckningar, labora­toriesvar, läkemedel och diagnoser. För att någon ska få ta del av denna information måste du först ge ditt samtycke.

För att förbättra vårdens kvalitet samt stödja forskning och utveckling samverkar vi på Capio Lundby Närsjukhus med biobank och ett flertal kvalitetsregister. Under din vistelse hos oss kan det hända att vi samlar in uppgifter om dig och din vård till dessa.

Sammanhållen Journal/Nationell Pati­entöversikt (NPÖ)

För att erbjuda god och säker vård behöver vårdpersonalen tillgång till information om dig som patient, t.ex. allergier, överkänslighet och vilka läkemedel du tar. Information kan också vara viktig för att planera din vård eller följa upp efter ett vårdtillfälle. Denna information kan finnas hos olika vårdgivare på olika plat­ser.

För att samla den informationen finns ett IT-system som kallas nationella patientöversik­ten (NPÖ), som används för att dela journaler mellan olika vårdgivare.

Capio Lundby Närsjukhus skickar följande information från din journal till NPÖ: samman­fattande dokumentation kring din vård samt diagnoser, laboratoriesvar och röntgensvar. De flesta vårdgivare i Västra Götalandsregionen är idag anslutna till NPÖ.

Vårdgivare som vill ta del av information i NPÖ om dig måste be om ditt tillstånd. Enda un­dantaget är om du är akut livshotande sjuk och inte kan meddela dig.

Att delta i NPÖ

Om du vill vara med i NPÖ behöver du inte göra någonting. Om du inte vill vara med i NPÖ kan du kontakta vår patientvägledare på telefonnummer 031-657262 eller via vår växel 031-657000. Du får då mer information om spärrar och en blankett för skriftlig anmälan.

Biobanker

Vad är en biobank?

Det finns flera tillfällen i hälso- och sjukvården då man behöver lämna prover, oftast blodprov eller vävnadsprov. Ibland sparas prover i en så kallad biobank efter att ha analyserats. De allra flesta rutinprover sparas dock inte.

Det främsta skälet till att prover sparas är att man som patient ska få en säkrare vård och behandling. Den som ställer diagnos kan be­höva jämföra ett nytt prov med ett tidigare spa­rat prov. Biobanker behövs också för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal, för forskning och för kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården.

De sparade proverna i en biobank förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Person­uppgifter som hör till provet noteras i patient­journalen och i särskilda register över prover. Alla personuppgifter skyddas av sekretessla­gen och patientdatalagen.

Att vara med i biobank

I samband med vård på sjukhuset kan du få möjlighet att vara med i en biobank. Du får själv välja om du vill vara med eller inte. 

Om du har valt att vara med i en biobank, men ångrar dig och inte längre vill vara med kan du skicka in en särskild blankett du får vid prov­tagningen. Mer information om biobanker finns på www.biobanksverige.se och på www.1177.se

Kvalitetsregister

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet vill Capio Lundby Närsjukhus rapportera uppgifter om dig till nationella kvalitetsregister.

Genom att vara med i kvalitetsregister bidrar du till att förbättra vård mellan olika sjukhus och vårdcentraler runt om i landet. Resultaten använder vi sedan i vårt förbättringsarbete. Kvalitetsregistren bidrar till ny kunskap om vård och behandling och ju fler som deltar desto säkrare blir resultaten.

Uppgifter som registreras

I kvalitetsregister registreras uppgifter om ditt personnummer, dina vårdkontakter, din dia­gnos, din behandling, dina provresultat o.s.v. Exakt vilken information som samlas in skiljer sig mellan de olika registren.

Så hanteras dina uppgifter

Capio Lundby Närsjukhus är ansvariga för hanteringen i samband med att uppgifter om dig samlas in och lämnas ut till kvalitetsregist­ren. För varje register finns en centralt person­uppgiftsansvarig organisation som sköter re­gistret.

Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara an­vändas för att utveckla och säkra vårdens kva­litet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården.

Dina uppgifter i kvalitetsregistret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i Offentlig­hets- och sekretesslagen. Dina uppgifter i kva­litetsregistren skyddas mot att obehöriga får tillgång, med särskild inloggning, kryptering och kontroller av åtkomst.

Dina uppgifter tas bort ur registret när de inte längre behövs för att utveckla och säkra vår­dens kvalitet.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att få uppgifter om dig själv utplånade ur ett kvalitetsregister. Du har också rätt att få information om vilken åt­komst som har skett till dina uppgifter.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns om dig i ett register kan du ansöka om det till den organisation som är centralt personuppgiftsan­svarig för det registret.

Mer information kan du få när du besöker oss eller via vår patientvägledare.