Viktig information om Corona-viruset

2020-03-13, 09:36

Om du har förkylningssymtom - kom inte till sjukhuset! Läs mer 

Remisskriterier Njurmedicin

Njurmedicinska enheten på Capio Lundby Närsjukhus bedriver elektiv av vård av vuxna. 
I brådskande fall – telefonkontakt till oss utöver skriftlig remiss.
Akuta fall hänvisas till SU, som också handlägger njurartärstenos.
Se också Regional Medicinsk Riktlinje VGR: Kronisk njursjukdom.

Vår målgrupp är följande patienter: 

 • Misstänkt glomerulonefrit oavsett njurfuktionsnivå. Vid hastigt stigande kreatininvärde samt vid makroskopisk hematuri - akut njurmedicinsk konsultation.
 • Makroskopisk hematuri skall alltid utredas. Kan orsakas av sten eller malignitet och handläggs då av urolog. Makroskopisk hematuri hos pat. med (misstänkt) glomerulonefrit kan vara ett allvarligt symptom och skall föranleda omgående kontakt med njurmedicin.
 • Isolerad mikroskopisk hematuri och normala njurfunktionsvärden utreds inte njurmedicinskt om inte särskilda skäl föreligger (som t ex hereditet). Dessa patienter bör dock följas inom primärvård avseende urinfynd och njurfunktionsvärden. Mikroskopisk hematuri med samtidig proteinuri, sänkt njurfunktion eller tecken på försämrad njurfunktion bör föranleda remiss till njurmedicin.
 • Patient med betydande proteinuri oavsett njurfunktionsnedsättning. Nefrotiskt syndrom bör föranleda omgående kontakt.
 • Njurfunktionsnedsättning med oklar diagnos.
 • Hastigt progredierande njurfunktionsnedsättning.
 • Patient med kronisk njursvikt och (uppskattat) GFR:
 • < 30 år GFR < 80 ml/min
 • 30-50 år GFR < 60 ml/min
 • 50-75 år GFR < 45 ml/min
 • > 75 år GFR < 30 ml/min
 • Patient med kronisk njursvikt och tecken på sekundära rubbningar som ej kan hanteras: Anemi, acidos, sekundär hyperparathyroidism, fosfatretention.
 • Polycystisk njursjukdom eller annan hereditär njursjukdom.
 • Patient som genomgått njurtransplantation eller donerat njure.
 • Vi tar emot remisser för iohexolclearence.
Utredning i Primärvård
 • Basal labmässig utredning. Glöm inte urinprov: U-sticka (gärna flera), kvantifiering av albuminläckage (u-albumin-kreatininkvot).
 • Ultraljud njurar; frågeställning njurstorlek, parenkym, postrenala förhållanden inkl residualurinbestämning.

Nefroskleros är vanlig diagnos hos äldre med hypertoni, hjärtkärlsjukdom – vanligen föreligger maximalt måttlig albuminuri men ej hematuri. Kan omhändertas i primärvård såvida njurfunktionsnedsättningen är väsentligen stabil och ej grav.

Institutionsboende äldre som ej kan komma till Njurmottagningen samt patienter med över tid stabil njurfunktionsnedsättning kan omhändertas av primärvård i samarbete med Njurmedicin.

Vad ska en remiss till oss innehålla?

 • Gärna utförlig remiss!
 • Tidigare sjukhistoria.
 • Anamnes beträffande njurproblematik, varaktighet och förlopp.
 • Labmässig historik vad beträffar njurfunktionsparametrar.
 • Resultat av ultraljudsundersökning av njurar inkl postrenal kartläggning.
 • Uppgift om aktuell medicinering inkl förändringar senaste tiden.
 • Kopior av journalanteckningar, lablistor etc.

Läs mer om oss under Vårdutbud/Njurmedicin

Ulf Persson/Jan Stenström, medicinskt ansvarig
Agneta Svensson, enhetschef