P-platsen framför Lundby Närsjukhus avstängd fr o m 27 mars

2017-03-23, 11:36

Göteborgs kommun stänger av parkeringsplatsen framför Lundby Närsjukhus från och med 27 mars 2017. Ett byggarbete beräknas pågå en längre tid. Följ kommunens anvisningar och skyltning till närbelägna p-platser. Läs mer

Remisskriterier Urologi

På Urologienheten arbetar vi i väl sammansatt team med olika yrkeskategorier för att våra patienter skall få den bästa vårdkedjan. Hos oss behandlas och diagnostiseras sjukdomar i de övre och nedre urinvägarna samt i de manliga könsorganen.

Vi tar emot remisser med dessa frågeställningar:

 • Erektil dysfunktion
 • förhudssjukdkomar
 • LUTS (Lower urinary tract symptoms)
 • Manlig sterilisering
 • Skrotala tillstånd
 • Sned penis, Induration penis plastika

Standardiserade vårdförlopp

Vi arbetar med standardiserat vårdförlopp för diagnoserna prostatacancer och cancer i urinblåsa och urinvägarna.

Våra kontaktuppgifter hittar ni i kolumnen till vänster och det går utmärkt att faxa remissen.

Det är viktigt:

 • att patienten redan vid besök på vårdcentralen informeras om att remiss skickas enligt SVF.
 • att vi får med de aktuella telefonnummer där vi kan nå patienten.
 • att patienten svarar även om det visar skyddat/dolt nummer när vi ringer.

För snabbare handläggning är det bra att remissen innehåller uppgifter enligt VGR remissregler

Makroskopisk hematuri

Makroskopisk hematuri ska alltid betraktas som ett allvarligt symtom, ett enda tillfälle med makrohematuri föranleder fullständig utredning.

Remiss enligt SVF, standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsa och övre urinvägarna. Text? Som det gör vid prostatacancer...?

Fördröjning av utredningen kan medföra att patienter med malignitet förblir odiagnostiserade under lång tid.

Asymtomatisk mikrohematuri kräver ingen utredning.

PSA-förhöjning risk för prostatacancer

Makroskopisk hematuri kanockså vara ett symtom på prostatacancer, men patienten ska remitteras till Standardiserat vårdförlopp för urinvägscancer.

Vid misstanke om prostatacancer ska:

 • anamnes tas om miktionsbesvär och skelettsymtom.
 • prostatakörteln palperas.
 • blodprover tas för analys av PSA

 

LUTS

Följande uppgifter skall finnas med i remissen för att kunna bedömas och prioriteras rätt:

 • tidigare urologisk anamnes.
 • nuvarande sjukdom inkl blodförtunnande läkemedel
 • IPSS samt miktionslistor
 • PSA, Krea
 • resurin om det finns möjlighet att kontrollera detta vid bladderscan.

 

Maria Tol-Fakkar, medicinskt ansvar
Betty Engdahl, enhetschef